שיעור / תשל"ט דף מס' 22

 

מסכת שבת

 

בעניין זורע (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עג:, "הזורע...משום זורע", וברש"י ור"ח על אתר"; רמב"ם, פ"ז הל' שבת הל' ג'; חי' הר"ן על אתר; (חי'
הריטב"א (הוצ' רייכמן) על אתר).

 

ב. מועד קטן ב:, "אתמר המנכש...אאחרנייתא לא מיחייב" ובתד"ה קא וד"ה חייב (עד "לא חישב ליטע");
רמב"ם, פ"ח הל' א-ב; ירושלמי שבת פ"ז הל' ב' (מח.) "כל דבר שהיה מבחיל...משום קוצר ומשום זורע".

 

ג. זבחים צד:, "דאמר רבא... לישה"; רמב"ם, פ"ח הל' ב'.

 

ד. רמב"ם, פ"א הל' שמיטה ויובל הל' א-ד; פ"א הל' כלאים הל' ב': סוטה מו: ת"ר אשר לא יעבד... ריבויא
הוא": רמב"ם, פ"י הל' רוצח הל' ט'.

 

ה. שבת פא:, "גופא אמר ר"ל... משום נוטע"; וברש"י שם; רמב"ם, פ"ח הל' שבת הל' ד'; "אור זרוע"; סי'
נ"ו, "אמר אביי...טפי מתחבר" (נ.ב. ענין עציץ נקוב על גבי יחידות "יושלם אי"ה במסגרת מלאכת
קוצר).

 

ו. יראים (קלא:); ספר העתים, סי' רב; "אור זרוע"; סי' נד (נ.ב. ענין חיוב כפול על פעולה אחת נידון אי"ה
ביתר הרחבה בהמשך), מנחת חינוך על זורע, אגלי טל בענין זורע, בעיקר, סי' א-ח, יב, כא-כד.