שיעור / תשל"ט דף מס' 21

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ז:-ח.)

 

בעניין ל"ט מלאכות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. מנין המלאכות ומקורן -

1. מט:, "הדור יתבי...דרך רה"ר"; ובתוס', רמב"ן ד"ה הא, ורשב"א ד"ה כנגד; "אוצר הגאונים", סי' קנו;
יראים (קל:), "ואמרינן...לקתא מלאכה"; רמב"ם, פי"ב הל' שבת, הל' ח'

2. עג:-עד. "הזורה...כדאביי" ובתד"ה שכן (מקור דברי ר"ת ב"ספר הישר"); רמב"ן, ד"ה שכן, "ספר
העתים", עמ' 336‎-7, "ואע"פ שאלו... כדאביי";

3. ירושלמי פ"ז ה"ב (בראשיתה), "אבות מלאכות...לחית";

4. שבת עה:, "חסר אחת...אורג"; ירושלמי שם (בסופה) "ולמה לא...תולדות"; פי"א ה"א, תני
בשם...מזרקין"; פ"ז ה"ב (על מלאכת מלבן) "והסוחט...מודיי בהן";

5.שבת ו: "אמר מר...דלא מספקין" ובתד"ה הא; צו: "אמר רב יהודה...לא מספקא" ובר"ח (נדפס צז:)

6.פסחים ה:, תד"ה לחלק.

 

ב. חילוק מלאכות - המשנה סז: והגמרא עליה, ע. "חייב על כל...לא משמע ליה"; תוס' רי"ד, שבת קלח.,
ד"ה משום; סנהדרין סג., תד"ה על; השגות הרמב"ן על סה"מ להרמב"ם, שרש תשיעי, ד"ה המין הראשון
(נט: מדפי הספר); "תוצאות חיים"; סי' ה' סעיף ב' (יסודי, עדיף כל הסימן); (הוריות ד: "בעי רב
יוסף...כדענין"); (תוס' הרא"ש, שבת יב. סוף ד"ה פשט. סוף ד"ה פשט, "והר' יחיאל מפריש...אחת היא")

 

ג. לימוד אבות ותולדות ממשכן - צו:, "ומכדי...קרי תולדה" ובתוס' שם, רמב"ן שם, ד"ה ולר"א; במקביל,
ב"ק ב., "מדקתני...קרי לה תולדה" ובתוס' שם; בשטמ"ק שם, דברי מהר"י כ"ץ, ד"ה עוד שם תימה וד"ה
אא"ב; תוס' הרא"ש, ד"ה ולר' אליעזר; ד"ה, וז"ל תוס' שאנץ וד"ה והקשה מהר"ר יחיאל.

 

ד. רמב"ם, פ"ז הל' שבת, כל הפרק, כריתות טז, המשנה; רמב"ם, פ"ז הל' שגגות הל' ה-ט; ("תוצאות חיים"
סי' ו', סעיף ב')

רבינו חננאל, עג:, "שמעינן מינה... אב אחד".