שיעור / תשל"ח דף מס' 20

 

מסכת שבת

 

בעניין צורת הפתח (הרב ליכטנשטיין)

 

א. באילו תנאים מועילה ומה היא מתירה.

 

1.עירובין ב., המשנה; שם, י: "אם יש...שמע מינה"; תד"ה איפכא; תד"ה חצר, רשב"א, ד"ה מה; תד"ה
אילימא; (תוס' הרא"ש, ד"ה חצר); רמב"ם, פט"ז הל' שבת הל' ט"ז יב ,מגיד משנה" שם; ירושלמי
עירובין, פ"א ה"ט, (ובמקביל, כלאים, פ"ד ה"ב וסוכה, פ"א ה"א), "רשב"ל בשם...חבל אחד"; ריטב"א,
ד"ה חצר; חי' ר' חיים הלוי, פט"ז הל' שבת הל' ט"ז (יסודי).

 

2.סוכה ז. "אמר רבא ואינה נתרת...וצריכא נמי צורת הפתח;" תד"ה ואינה; ראבי"ה, סי' תר"ן; שם,
"שתים כהלכתן...לא כל שכן" וברש"י שם; רמב"ם, פ"ד הל' סוכה הל' י"ב וב "מגיד משנה" שם.

 

ב. מבנה צורת הפתח

 

1.מן הצד - עירובין יא., וברש"י ור"ח שם, ר"ח, יא:, "גופא... מזוזות"; רי"ף על אתר (ב: באלפס);
ירושלמי שם, "רבי יונה...כמין דקרן"; רשב"א, ד"ה נעץ; רמב"ם, פט"ז הל' שבת הל' כ'; "הגהות
מיימוניות" שם; "מגן אברהם", סי' שס"ב ס"ק י"ט-כ'.

2.כדי לקבל דלת - יא:, "ואמר רב חסדא...קשין"; ירושלמי שם, פ"א ה"ר, "אבא בר הונא אמר צורת
הפתח...אלא דלת" רמב"ם, פט"ז הל' שבת הל' י"ט, שו"ע או"ח, סי' שס"ב סעיף י"א; סי' שס"ג סעיף
כ"ו ברמ"א; ט"ז שם, ס"ק י"ט.

3.היכר ציר - שם י"א:, "אמר ריש לקיש... דכיפה"; ("אור זרוע", הל' עירובין, סי' קי"א, ס"ז;) מרדכי;
סי' תע"ח, "אמר רב חסדא... כלבוד דמי"; רשב"א, ד"ה אשכחינהו; "הגהות מיימוניות", פט"ז הל' שבת,
סעיף ל', או רא"ש, סי' י"ד ובהג"א שם.

4.צריכין ליגע - שם יא.; ירושלמי שם, פ"א ה"ט, "רבי זעירא... רוחותיה"; רמב"ם שם, רשב"א, ד"ה
אשכחינהו (בסוף הקטע); שו"ע או"ח, סי' שס"ב סעיף י"א ובהגהת ר' עקיבא איגר שם.

5.גבוה עשרה - רמב"ם, פט"ז הל' שבת הל' י"ח-י"ט; שם, פי"ז הל' י"ד וב"מגיד משנה"; רשב"א, עירובין
י:, ד"ה ואם.