שיעור / תשל"ח דף מס' 19

 

מסכת שבת

 

בעניין גוד אחית מחיצתא (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת קא., "אמר רב הונא...בקיעה", ובתוס' שם; חי' הר"ן, על אתר; מאירי; "מחיצה שביבשה...ואין בה
אלא עשרה"; ה., "אמר ר' אבא...למטה מי'"; (ירושלמי, פ"א ה"א (ד:), "רבי חסדא בשם אשי...ומר"ה
לתוכה חיים"); רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' י"ח וב"מגיד משנה" שם

 

ב. סוכה טז., "המשנה והגמרא עליה; שם, יד: "לימא מסייע ליה... פסולה"; ראבי"ה, סי' תרי"ט (וסי'
תרכ"ד); רא"ש, סי' ל"א; רמב"ם, פ"ד הל' סוכה הל' ד'.

 

ג. עירובין פו., המשנה והגמרא עליה ובתד"ה קורה, קורה, עד, גזוזטרא; שם, פז:, "גזוזטרא...בשרא מימות
לא"; "בעל המאור"; כח. באלפס.

 

ד. שבת צט:, תד"ה זרק, רשב"א, ד"ה זרק.

 

ה. תוספתא מקוואות, פ"ג ה"ג, "שלש גממיות...מ' סאה" ובבאור הגר"א שם; חגיגה יט., "מאן תנא...אי
תניא תניא", וברש"י ד"ה ה"ג.