שיעור / תשל"ח דף מס' 18

 

מסכת שבת, פרק אחד-עשר (צט:-ק.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. גוד אסיק - 1. צט:, "בעא מיניה...בחריצא"; רמב"ן, ד"ה א"ד, רשב"א, או דלמא; רמב"ם, פי"ד הל' שבת
הל' א',

2. סוכה ד:, "היתה גבוהה...נמי מכשיר ובתד"ה סבר וד"ה אבל, מאירי, ד"ה היתה; רמב"ם, פ"ד הל' יא
סוכה הל' ובחי' ר' חיים הלוי שם;

3. עירובין פט., המשנה; הגמרא שם, "איתמר רב אמר...בכל הגגין כולן" ובתד"ה במחיצות, מאירי, ד"ה
יש דברים, עד "כמו שנבאר";

[4. מקואות פ"ז מ"ו ובר"ש שם; חגיגה יט., "מקוה שנמדד...אי תניא תניא" ובתד"ה רבי יהודה]

 

ב. בור שבים או בכרמלית - ק. תניא נמי הכי; תוספתא פי"א ה"ח, עד ה"ז חייב", והשנה לעיל ה"ג; רמב"ם,
פי"ד הל' שבת הל' ו' ובראב"ד מגיד משנה" שם; תשובות הרמב"ם, הוצאת בלוי, סי' שב, עמ' 560‎-1,
רשב"א, ק; ד"ה ר"ש; ריטב"א, ד"ה תניא; יראים, עמ' 292, "יש לשאול הנראה לי"; ["תוספתא
כפשוטה", עמ' (153‎-4, 159‎-60.

 

ג. חוקקין להשלים - 1. ז.: "תנן הזורק...ש"מ"; ובתד"ה הלכה,

2. עירובין יא:, "תנא צורת הפתח...דכיפה", ובתד"ה כי;

3. יומא יא:, "כיפה...להשלים", ובתד"ה הכל, רבי; [ת"י, ד"ה הכל], רמב"ם, פ"ו הל' מזוזה הל' ד';

[4. עירובין קא:, "פתחי שערי גינה...שלא יחליפו"]

 

ד. תל המתלקט - ק., "אמר רב יהודה...חייב"; תוספתא, פי"א הל' ד-ה, רשב"א, ד"ה הא דקתני; חי' הר"ן,
ד"ה תל; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' ט"ז ופי"ז הל' ד' ובראב"ד שם; מאירי, ד"ה זהו, "תל המתלקט...או
דרך חוץ".