שיעור / תשל"ח דף מס' 17

 

מסכת שבת

 

בעניין פרוץ מרובה על העומד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עירובין טו: "שיירא...הא כבנין מותר": תד"ה והלכתא: רשב"א ד"ה שלש; נפרצה; סיפא; רבא; (ריטב"א
ד"ה ת"ש, והא); בעל המאור ד. באלפס "והא דתניא... במחיצות שבת"; ראב"ד בכתוב שם על זה; רמב"ם
פט"ז מהל' שבת הט"ז; כלאים פ"ב מ"ג. ירושלמי עירובין פ"א ה"ח, רמב"ם פ"ז מכלאים הל' ט"ו - ט"ז.

 

ב. עירובין טז: "אמר רב המנונא..במים"

 

ג. סוכה ז'. "שתיים כהלכתן...לא כל שכן"; וברש"י שם;

רמב"ם פ"ד מהל' סוכה הי"ב (למעט ענין צה"פ)

 

ד. תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 640 ד"ה פרצה.