שיעור / תשל"ח דף מס' 16

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ח.-ט.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עמוד שרבים מכתפים עליו - רש"י, ד"ה מכתפי; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' ח'; רשב"א; ד"ה עמוד.

 

ב. גומא - תד"ה אמר; חי' הר"ן, ד"ה גומא; "עובדת הקדש"; יא:, "הרום והעומק... בזה"; שו"ע או"ח, סי'
שמ"ה סעיף י"א.

 

ג. קופה ככרמלית - רש"י ד"ה פחות; חי' הר"ן, ד"ה פחות; "הגהות אשרי" פ"א סט"ו; רשב"א, ז., ד"ה אביי.

 

ד. שבות בין השמשות - רש"י על אתר; עירובין לב:, רש"י ד"ה בין השמשות, רמב"ם פכ"ד הל' שבת הל' י';
שו"ע או"ח, סי' ש"ז, סכ"ב; עירובין לג., תד"ה והא (בסופו), "אך קשה...שמא יקטום"

 

ה. העבירו דרך עליו - 1. רש"י ור"ה על אתר; תד"ה לימא; (תוס' הרא"ש, ד"ה לימא), חי' הר"ן, ד"ה אע"פ;

2. עירובין צז:, "היה קורא...כתבי הקדש", ובתד"ה והאמר; ר"ח שם, "ואקשינן...כמקום פטור"; (שם צט.,
"ובלבד שלא יצא...חיוב חטאת").

3. רמב"ם פי"ב הל' שבת הל' י"ד ופט"ו הל' א' ובראב"ד שם ושם;

4. שבת קב., תד"ה והוציאו

 

ו. "אומר היה ר' מאיר וכו' - תד"ה גזירה; רשב"א, ד"ה כגון;

עירובין פט., כל גגות... דרך פתחים"; ריטב"א שם, ד"ה גמרא