שיעור / תשל"ח דף מס' 15

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ט.)

 

בעניין אסקופה משמשת שתי רשויות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ט., "אחרים...נעול"; רש"י על אתר, ותד"ה אע"ג וד"ה אמר; (תוס' הרא"ש, ד"ה ואע"ג), ירושלמי פ"א
ה"א (בסופה), "איסקופה...כלחוץ"

 

ב. עירובין ח:-, "מבוי שצידו...לא צריך לחי אחר להתירו"; תד"ה מניח, הכל, ורבא; רשב"א שם על כל
הסוגיא; רי"ף, "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות על אתר; "עבודת הקדש", שער א' סי"א;

רמב"ם, פי"ז הל' שבת הל' י"א ובראב"ד שם

 

ג. שבת ט., תד"ה תוך; חי' הרמב"ן ד"ה הא; "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות על אתר; רשב"א, ד"ה
אסקופה, חי' הר"ן על כל הסוגיא

 

ד. שו"ע או"ח, סי' שמ"ו ס"ג ברמ"א.

 

ה. בענין פי תקרה יורד וסותם -

1.עירובין צד., המשנה; שם, צד:, "וכן בית...לסוכה עבידי לא"; תד"ה בשתי, ושמואל בעשר; ("אור
זרוע", סי' קצ"ו, עד "אבל בג' אית ליה"), רא"ש, סי' ג', ד"ה במאי; "בעל המאור", לא. באלפס, ד"ה
חצר

2.שם כה., "קרפף בית שלש...ארזילא"; תד"ה דאכסדרה, הכא; תוס' הרא"ש, ד"ה דעביד, שם צ:, רש"י
ד"ה אכסדרה

3.סוכה יח., "אתמר סיכך..כשהשוה את קירויו"; תד"ה סיכך, אכסדרה; ראבי"ה, סי' תרכ"ח,
ובסיכך...את קירויו"; ו:, רש"י, ד"ה לגוד

4.עירובין צב:, "א"ל רבא לאביי ולא מצינו...סילוק מחיצות הוא"; תד"ה סיכך, חצי,

5.עירובין פו., "קורה ארבע...במים"; תד"ה קורה

6.רמב"ם, פי"ז הל' שבת הל' ל"ה ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; פ"ד הל' סוכה הל' ט'; ראבי"ה, סי'
תי"א.