שיעור / תשל"ח דף מס' 13

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ז:-ח.)

 

בעניין היקף רשות היחיד וממדיו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. חורי רה"י ז:, "גופא...כרה"י דמו"; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' י; מאירי על אתר ד"ה חורי הבית "עבודת
הקודש" לרשב"א, ט: "חורי רה"י...עד התהום"; או"ח, סי' שמ"ה ס"ד.

 

ב. חורי כרמלית - עירובין פז., המשנה והגמרא עליה; או"ח, סי' שמ"ה סי"ח.

 

ג. שיעור ד' על ד' - 1. ח., "אמר אביי זרק...למעלה מעשרה" ; רש"י ור"ח על אתר; תד"ה רחבה (הראשון);
תוס' הרא"ש ד"ה רחבה (שני הראשונים); רי"ף, "אמר אביי... שהוא מקום פטור" חי' הרמב"ן, ד"ה
רחבה; רשב"א, ד"ה רחבה; חי' הר"ן, "אמר אביי...רבינו יהונתן ז"ל"; 2. עירובין נא., "אלפיים אמה
עגולות...כל שובתי שבת", תוס' שם ד"ה כזה או תוס' הרא"ש, שבת ח., ד"ה רחבה (השלישי); ("אור
זרוע", עירובין, סי' קנו; רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל' טו-יט ובראב"ד שם)

 

ד. שבת צט:, "אמר רב מישא... לא כ"ש"; תד"ה ומוקף וד"ה לאחרים; רשב"א, ד"ה כותל; רמב"ם פי"ד הל'
שבת הל' ג'; פסקי רי"ד, צט:, ד"ה איתמר.

 

ה. עירובין עח:. "אמר רב הונא עמוד... ומשתמש"; תד"ה אלא; שבת צט. "חוליית הבור...לעשרה"; תד"ה
מסייע"; רשב"א, עירובין עח., ד"ה מלאו; רשב"א שבת צט. ; ד"ה מסייע; ריטב"א, עירובין עח. "לא
שמיעה...כנ"ל"; רמב"ם פי"ד הל' שבת הל' ט ובראב"ד שם; (מאירי, עירובין עח., "עמוד...מקום פטור"

 

ו. רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' א'; חי' ר' חיים הלוי שם (יסודי);

או"ח, סי' שמ"ח, סעיפים ב-ג ובט"ז ס"ק ב'.

 

ז. תוצאות חיים, סי' ט"ו (דן בעיקר בענין פטור זורק רשות ולא כל כך בהגדרת דין דע"ד