שיעור / תשל"ח דף מס' 12

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו.)

 

בעניין מספר מחיצות רה"י (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עירובין צה., המשנה והגמרא עליה; (ירושלמי שם)

ב. שבת ו., "אמר מר זו היא רה"י...קמ"ל; תד"ה יתר; עירובין ו:, תד"ה וכי וד"ה והאמר; רמב"ן, שבת ו.,
ד"ה זהו; רמב"ן, עירובין נט., ד"ה ומיהו וד"ה וי"ל, עד "דס"ד דרב אחי למימר"; רשב"א, שבת ו., ד"ה
ואמאי; חי' הר"ן שם, ד"ה אבל

ג. עירובין יא:, "הכשר מבוי...עד דאיכא שלש" וברש"י ור"ח שם; רשב"א, ד"ה גירסת; ריטב"א, ד"ה לימא;
( , ד"ה המשנה)

ד. שם יב:, "אמר רב יהודה מבוי...שתי מחיצות דאורייתא"; רש"י, ר"ח, ות"י שם; תד"ה איתיביה; (תוס'
הרא"ש, ד"ה איתיביה); ריטב"א, ד"ה עושה וד"ה קסבר; מאירי, ד"ה ומבוי; שם טו., "איתמר
לחי...שנייהו"; סוכה ז:, סיכך על גבי מבוי...אימא לא"; תד"ה סיכך, "וא"ת ומבוי זה...ולח' אחד";
(רא"ש שם, סי' ט')

ה. עירובין יז:, המשנה; שם כ., "אמר ר"א הזורק...איתמר"; ירושלמי שם, פ"ב ה"א, עד "פס של ו' טפחים";
שם יז:, תד"ה עושין; רשב"א שם, טו: ד"ה הכי, ויז:, ד"ה עושין; ריטב"א שם, טו:, ד"ה איתמר, ויז:, ד"ה
והא.

ו. שם כ., "ר' יהודה אומר... שם ד' מחיצות"; תד"ה חייבין וד"ה קשיא; תוס' הרא"ש, ד"ה אלא; רשב"א,
ד"ה דרבנן; ריטב"א, ד"ה ורמי, דרבי, ודרבנן; (מאירי, כ., ד"ה כבר וד"ה וגדולי; אור זרוע, סי' קכ"ט
סעיף י' וסי' קצז

ז. רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' א'; פי"ז הל' א-ב, וב"מגיד משנה, שם; פי"ז הל' ט' ובראב"ד ו"מגיד משנה";
שם, הל' ל"ג

ח. טור, סי' שמ"ה, עד "הוי רשות היחיד"; ב"י, ד"ה רש"י; ב"ח, ד"ה ומ"ש; שם, סי' שס"ג עד "כל דהו";
ב"י, ד"ה מן התורה; ב"ח, ד"ה מן התורה

שו"ע או"ח, סי' שמ"ה ס"ב ובמ"א, ס"ק א'; שם, סי' שס"ג וכט"ז, ס"ק א'