שיעור / תשל"ח דף מס' 11

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו.-ז:)

 

בעניין יסודות רשות היחיד (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ו. "ואיזוהי רה"י...רה"י גמורה"; ריטב"א (רייכמן), ד"ה איזוהי, רמב"ם פי"ד הל' שבת הל' א-ב.

 

ב. צט. "חולית הבור...בחריצה"; תוס' ד"ה או; רמב"ן ד"ה או דלמא; רשב"א ד"ה או דילמא; (ראב"יה עמ'
273‎-272, רב ששת...הוא רה"י)

 

ג. ז:, "גופא...כרה"י דמו"; סוכה ד. היתה פחותה...טפחים כשרה"; שם תוס' ד"ה פחות (ומקביל גיטין טו:
תוס' ד"ה גידוד ובעירובין צג: תוס' ד"ה גידוד); ספר הישר ס' קט; רמב"ן שבת ז. ד"ה אילימא; שבת ז:
תוס' ד"ה ואם ובתוס' ישנים; תוס' הרא"ש, ד"ה ואם; רשב"א, ד"ה ואם.

 

ד. עירובין נט. המשנה; חידושי הרמב"ן ד"ה עכשיו וד"ה יש; עירובין כב: תד"ה יהושע.

 

ה. שו"ע או"ח שמה סי' ב-ו.