שיעור / תשל"ח דף מס' 10

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו:-ז:)

 

בעניין כרמלית (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ו:-ז:, "אמר מר אבל ים...לא הויא כרמלית" וברש"י ותוס' (פרט לד"ה וטח, שיידון בנפרד) על אתר;
רשב"א, ד"ה הא וד"ה אביי; ריטב"א (הוצ' רייכמן) ד"ה אלימא; תוס' הרא"ש, ד"ה לעולם וד"ה אבל;
ירושלמי, פ"א ה"א, "ים ובקעה...ולא גבוהה עשרה"; "בעל המאור"; ב. באלפס, "והכרמלית...דעתך";
חי' הר"ן, ד"ה אמר

ב. הגדרת המונח-ירושלמי שם; רש"י, ג:, ד"ה בעי אביי; פיה"מ להרמב"ם (הוצ' קאפח), "והשלישי
...כרמלית"; "ספר העתים", עמ' 307, "ובדידן...ולא רה"ר"; (ספר הערוך, ערך כרמל וערך כרמלית); ר"ן
על הרי"ף, ד"ה והכרמלית, תוספתא בבא קמא, פ"א ה"ו (בסופה) ופ"ו הט"ו

ג. רמב"ם, פי"ד מהל' שבת הל' ד-ו, שם פי"ז הל' א-ב ובמגיד משנה

עירובין קא. "ורבנן... פרצות" וברש"י, ד"ה ומהדרו; ר"ן על הרי"ף, עירובין ב. באלפס, ד"ה כיצד
ובהגהות הב"ח שם

ד. כרמלית בכלים - ח., רש"י ד"ה פחות, ,הגהות אשרי", פ"א סי' ט"ו; יא:, תד"ה וכן

ה. מקום פטור בתוך כרמלית - רש"י, ז. ד"ה צעד; ר"ן על הרי"ף, ב: באלפס, ד"ה כי אתא;

שו"ע או"ח, סי' שמ"ה סי"ט (יידון ביתר הרחבה במסגרת הסוגיא, ק:-קא:)

ו. טלטול מכרמלית לכרמלית - עירובין סז:, "אמר עולא...לא שכיח", ירושלמי שבת, פי"א ה"ה, "סלע
שבים...כרמלית אחת"; רבינו חננאל, שבת קא:,"הזורק... פחות מד'"; ראבי"ה, סי' רל"ג (עד
"ובבילבול"); "תוצאות חיים"; סי' ט"ז (הנושא יידון ביתר הרחבה ביחס לסוגיא, ק:-קא:)

ז. מקום ד' בכרמלית - חי' הר"ן, ז:, ד"ה מקולי; "עבודת הקודש", י., "כרמלית זו...כמו שביארנו"; "ספר
הישר" לר"ת, סי' ק"צ; תוס' רי"ד, ז., ד"ה אצטבא

ח. חומרת כרמלית בהשוואה לאיסורים אחרים דרבנן - שבת יא., ,תנן התם...לגזירה"; דף צד: "ההוא שכבא
...שבתורה"; חי' הרמב"ן שם, ד"ה שרי, או (בתוספות ביאור), "תורת האדם", (ניתן למצוא בחי' הרמב"ן)
מב., "למימרא...טובא"