שיעור / תשל"ח דף מס' 9

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו.-ז)

 

בעניין רשות הרבים בתוך מחיצות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. עירובין ו., "ת"ר כיצד מערבין... אע"פ שאין ננעלות", ובתוס' שם, רשב"א, ד"ה כיצד, וכי, והאמר; חי'
הר"ן, ד"ה והא:

שם קא., "לא יעמוד... פרצות", וברש"י, ד"ה חייבין עליה; רי"ף, ב. באלפס, "ת"ר כיצד... משום רה"ר",
ובר"ן שם ד"ה כיצד; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' א' ופ"א הל' עירובין הל' א'; רשב"א, ו:, ד"ה אלא;
רא"ש, פ"א סי' ח' וב"הגהות אשרי" שם.

 

ב. עירובין כב., המשנה והגמרא עליה, ובתוס' שם, רשב"א וריטב"א שם; "בעל המאור", ו. באלפס; ראב"ד
ב"כתוב שם" ורמב"ן במלחמות עליו; רמב"ם, פי"ז הל' שבת הל' ל"ג; ר"ן על הרי"ף שם, ד"ה מתני'.

 

ג. עירובין נט., "ת"ר עיר של יחיד... רה"ר בכך"; רמב"ם, פ"ה הל' עירובין הל' י"ט.

 

ד. שבת ו., "אמר מר זו היא... בזמן הזה" ובתוס' כאן.

 

ה. ירושלמי עירובין פ"ב ה"ד, "אמר רבי יוחנן... על העומד"; שם, פ"ה ה"ה, "תני ...אותה חצין".

 

ו. "ספר העתים", סי' צ"ב; ראבי"ה, ח"א, סי' שע"ט, בעיקר, עמ' 393‎-4, עד שו' 18, ועמ' 399‎-400, "והא
דפליגי... והיתר הוא"; "עבודת הקודש", ח., "איזו היא...בכל שעה".

 

ז. שו"ע או"ח, סי' שמ"ה ס"ז; סי' שס"ד ס"ב;

"משכנות יעקב", סי' קכ, עמ' קי-קיב.