שיעור / תשל"ח דף מס' 8

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו.-ז)

 

בעניין רשויות: רשות הרבים (ב) (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ששים ריבוא - 1.עירובין ו., רש"י ד"ה ר"ה; שם תד"ה כיצד; (חי' הר"ן שם, עד "במסכת שבת"); עירובין
נט., המשנה, וברש"י, ד"ה עיר; ריטב"א שם, ד"ה מתני' עיר, לפחות עד "משום רשות הרבים של תורה";
שבת ו:, תד"ה כאן; חי' הריטב"א (הוצ' רייכמן), ד"ה ואיזהו, חי' הר"ן, ד"ה כאן; 2."ספר העתים", עמ'
306, "ואיזו הוא רה"ר...בנ"א"; שם, עמ' 310 (ציטוט מהבה"ג), "ואסור למשקל..סליק"; "ספר התרומה",
סי' רי"ד, ד"ה תנו, עד "אבל אסור"; (ספר הרוקח, סי' קע"ה (בסופו); 3.שבת סד:, "בכבול...הכל
ככבול"; תד"ה רבי; ("ספר התרומה", סי' רל"ט, עמ' 178, "ובגמ' א"ר ענני...שרי לגמרי";) חי' הרמב"ן,
שבת נז., סוף ד"ה מתני', "ובספר התרומה אמר...דגברא"; (ר"ן על הרי"ף, כו. באלפס, ד"ה אבל, שו"ת
הריב"ש, סי' ת"ה, עד "בפ"ק דשבת"); 4.תוס' רי"ד, פסחים סט., ד"ה מיתיב (בסופו, והאי דנקט וכו') או
סוכה מג., ר"ה ויעבירנו; 5."בית יוסף", או"ח, סי' שמ"ה, ד"ה ור"ה, שו"ע, או"ח, סי' שמ"ה ס"ז ובט"ז
ומ"א שם; 6."שו"ת משכנות יעקב", חלק או"ח, סי' ק"כ, עמ' קה-קי; (שם, סי' קכ"א, עמ' קכד-קלד).

 

ב. מפולש משער לשער-רש"י, עירובין ו., ד"ה ר"ה; ריטב"א, שבת ו., סוף ד"ה ואיזהו; ירושלמי עירובין
פ"ח ה"ח, "ר' אלעזר שאל...לטומאה"; ראבי"ה, ח"א עמ' 270, "ואיזהו רה"ר...לצדדין"; שם, עמ' 307,
"אמר רב...המיקל"; שם, עמ' 447‎-8, "אבל מכל מקום...מדאורייתא כסתום"; (שו"ת הרשב"א, ח"א סי'
תשכ"ב) "אבודת הקודש", ח., "מבואות הרחבין... בכל מקום"; שו"ע או"ח, סי' שמ"ה ס"ח.

 

ג. מקורה - שבת צח., "אמר רב שמואל...ביתדות"; רש"י ור"ח על אתר; (תד"ה הניחא וד"ה אטבעי; "בעל
המאור", לו: באלפס, ד"ה והא; רש"י ה., ד"ה לדגלי).

 

ד. רוחב ט"ז אמה-צט., "שתי גזוזטראות...נקיט להו"; (תד"ה למה ספר הישר לר"ת סי' רע"ז, מקור דברי
התוס' בענין מקורה וט"ז אמה ומבאר את הענין בהרחבה; "אוצר הגאונים", סי' רפ"ב).