שיעור / תשל"ח דף מס' 7

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ו.-ז)

 

בעניין רשויות: רשות הרבים (א) (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ת"ד ד' רשויות... לעצמה"; תוספתא פ"א הל' א-ג; ירושלמי, פ"א ה"א, "ארבע רשויות... ואם נשא ונתן
בהם פטור"

 

ב. ו:, "אמר מר זו... בזמן הזה", וידוייק ברש"י ד"ה בזמן ובתד"ה כאן

 

ג. ז., "והכרמלית אטו...אפילו צואה", ותד"ה לא וד"ה אבל, (עירובין ו:, תד"ה וכי, "ועי"ל... עוברות אצל
הפתחים"); רשב"א, ד"ה אבל; תוס' הרא"ש, ד"ה אבל; רשב"א, ד"ה הא וד"ה אביי (נ.ב תד"ה יטח, ז.,
יידון בנפרד)

 

ד. ז:, "חורי רה"ר...שמע מינה", ובתד"ה התם; רשב"א, ד"ה ורבא

 

ה. ח., "אמר עולא עמוד...ש"מ"; תד"ה אמר ליה; רשב"א, ד"ה עמוד; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' ח';
רשב"א, ד"ה גומא וד"ה הא, חי' הר"ן, ד"ה גומא; ק:, "הזורק בים... בוקעין בו"

 

ו. עירובין צד., המשנה הראשונה והגמרא עליה, ובתד"ה וליפלגו וד"ה אבל; שבת ו., תד"ה היכא; כתובות
לא:, "ודאפקיה להיכא...לא שכיחי רבים"

 

ז. "אוצר הגאונים", סי' ג'; רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' א' (עד תקרה), "עבודת הקודש" להרשב"א, שער
הרשויות, סעיף א', עד "שהיא עומדת בתוכה"