שיעור / תשל"ח דף מס' 6

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ה-ו)

 

השלמת ענייני עקירה והנחה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. שבת ח:, "האי זירזא... דעקר ליה"; תד"ה לא (ובתוס' הרא"ש, ד"ה רמא), רי"ף על אתר, רמב"ן, ד"ה
האי (ובחי' הרמב"ן (נדפס ברשב"א), כתובות לא., ד"ה היה; (חי' הרא"ה, כתובות לא., ד"ה אלא,
"ואיכא דקשיא... כדפרי'" (הובא בשטמ"ק שם); רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' י"א; מאירי, שבת ח:, ד"ה
חבילה; (פסקי הרי"ד, ד"ה אמר רב יהודה)

 

ב. סוכה מב:, "אמאי... דמגלה"; רש"י, ד"ה ויעבירנו; תד"ה ויעבירנו; מאירי, ד"ה זהו ביאור המשנה; שבת
ב., תד"ה שבועות (בסופו), "וא"ת וגבי שבת... וזה בזריקה"; עירובין לג., תד"ה והא, "ונראה דלאו
מושיט... הוי רה"י "; רשב"א שם, ד"ה כשרבים, עד "ומה שנראה לי כתבתי"; "תוצאות חיים", סי' א'
(דיון יסודי)

 

ג. כתובות לא., "גופא אמר רב חסדא... אין דרך הוצאה בכך קמ"ל"; תד"ה שעקירה, הכא, נימא; רמב"ם,
פ"ג הל' גניבה הל' ב', והל' ה'; חי' ר' חיים הלוי על הש"ס (סטנסיל), ח"א, עמ' לא-לב; חי' הרא"ה,
כתובות לא: ד"ה גופא; ("הליכות אליהו", לר' אליהו פיינשטיין, דף צד., ד"ה א"ר אבין.