שיעור / תשל"ח דף מס' 5

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ה.-ו.)

 

בעניין הגדרת עקירה והנחה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ה:, "א"ר אבין היה טעון... והזורק חייב"; תד"ה בשלמא ובת"י שם; כתובות לא., "גופא... קמ"ל"; תוס'
שם, ד"ה מהלך; שטמ"ק שם, ד"ה אלא, עד "הויא דחיובא"; שיטה ישנה ורשב"א, הובאו בשטמ"ק שם;
רמב"ן בסוגייתנו, ד"ה הא; רשב"א, ד"ה הא דאמרינן וד"ה טעמיה, חי' הר"ן, ד"ה אבל וד"ה מהלך; תוס'
הרא"ש ד"ה מהלך

 

ב. ירושלמי, פ"א ה"א, "א"ר יוחנן המוציא מרה"י... בשיטת בן עזאי"; שם, "א"ר אבין רבי ובן עזאי ורבי
עקיבא... כממשה"; שבת צא:, "המוציא אוכלין...פוטר".

 

ג. רי"ף על אתר (ב. באלפס); רמב"ם, פי"ד הל' שבת הל' ט"ו; רא"ש, סי' ז'; "שלטי הגבורים" על הרי"ף
שם.

 

ד. קנג:, "א"ר אדא... כלאחר יד"; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ט-י.

 

ה. ה., א"ר אבין א"ר יוחנן הכניס ידו... זה לזה"; תד"ה אגוז ות"י שם, בבא מציעא ט:, "בעי רבי אלעזר...
מתותה"; תד"ה ספינה (וב"גליון הש"ס שם), ראב"ד בשטמ"ק שם; רמב"ן ד"ה ואקשינן; רשב"א, ד"ה
ספינה; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ד', ראב"ן, קצז., "חצר מהלכת... עקירה", תוס' הרא"ש, ד"ה אגוז.