שיעור / תשל"ח דף מס' 4

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ה)

 

בעניין הגדרת הנחה ודין קלוטה כמי שהונחה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. צו., ראשית המשנה; הגמרא עליה, צז. "בעי רבה...שתראה תנוח"; צז:, "ת"ר הזורק...כמה שהונחה";
רשב"א, ד"ה והא נמי ("ספר העתים", סי' ר"ו, עד "אעפ"כ חייב")

 

ב. ק., "זרק לתוך...קמ"ל ובתוס' ופי' ר"ח שם; רשב"א שם, ד"ה הא דאר"י וד"ה א"ל, רמב"ן, צז., ד"ה
דתניא; רשב"א, צז., ד"ה ופליג וד"ה אתמר, "ואיכא למידק... בתוספות"; חי' הר"ן, ק., ד"ה והא

 

ג. פ., "ואמר רבא הוציא חצי... במעביר", ובתד"ה והא; (חי' הר"ן, ד"ה כאן, עד "מצטרפין")

 

ד. עירובין צז:, המשנה; הגמרא עליה, צח., "הופכו על הכתב... על גבי משהו" ובתוס' שם

 

ה. ד.-ה., "והא ...אימא לא קמ"ל; תד"ה אבל; ד"ה דאמרינן ובת"י שם, חי' הרמב"ן ה:, ד"ה הא, "תו קשיא
להו... על זה"; רשב"א, ד:, ד"ה אבל; תד"ה זרק וד"ה לא; רמב"ן, ד., ד"ה למימרא; (חי' הר"ן, ד: ד"ה
הא מני); רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ט"ז

 

ו. גיטין עט., "הוא מלמעלה...והא קא מינטר" ובתד"ה כמאן; רשב"א שם, ד"ה הא דאמרי'; (ב"ק ע:, "גנב
ומכר...עד שתנוח" ובתד"ה כמאן)

 

ז. ירושלמי, שבת, פי"א ה"א, עד "רה"י השנייה"; פ"א ה"א, "א"ר אבין רבי ובן עזאי ורבי
עקיבה...כממשה"

 

ח. "תוצאות חיים", סי' י"א