שיעור / תשל"ח דף מס' 3

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ד.-ה.)

 

בעניין מקום ד' על ד' לעקירה והנחה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ד.-ה., "פשט העני...אימא לא קמ"ל"

 

ב. ד., תד"ה והא; "ספר הישר לר"ת", סי' קפ"ה; רמב"ן, ד"ה הא; רשב"א, ד"ה הא; ד:, תד"ה ודילמא;
רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' א'; ("בית הבחירה" להמאירי, עמ' 14, ד"ה כל, הגהות אשר"י, פ"א סי' י"ג).

 

ג. קב., "אמר רבה זרק ונחה...משויא ליה מקום" ובפי' ר"ח שם; עירובין צט., "אמר רב יוסף השתין
ורק...לה מקום"; תד"ה מחשבתו; שבת ד:, תד"ה אלא; "ספר הישר", סי' ר"א; "בעל המאור" (א:באלפס),
"ואיכא דקשיא ליה... ואינה צריכה מחשבה"; תוס' הרא"ש ד"ה אלא; רמב"ן, ה., ד"ה ידו (יסודי);
רשב"א, ה., ד"ה ידו; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ג' והל' י"ג; (תוס' רי"ד, שבת קב., ד"ה ה"ג)

 

ד. ז:, "גופא אמר רב חסדא...בתר עיקרו"; רש"י, ז., ד"ה חייב (בסוף העמוד); ח., תד"ה אמר; רמב"ן, ז:,
ד"ה נעץ; רשב"א, ד:, "הא דאמרינן התם...כנ"ל"; "בית הבחירה", עמ' 29, ד"ה כבר ביארנו; רמב"ם,
פי"ד הל' שבת הל' י"ז; ד:, סוף תד"ה דאמרינן, "ולקמן בפירקין... מקום ד'"

 

ה. טור, סי' שמ"ח