שיעור / תשל"ח דף מס' 2

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ג.-ד.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א. זה עוקר וזה מניח: האיסור מדרבנן - רש"י, תד"ה פטורי; רמב"ן, ד"ה פטורי; רשב"א, ד"ה פטורי; "בעל
המאור" (א. באלפס), "והא דאמרינן...דכתבינן"; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ה'; פסקי הרי"ד, ד"ה פשט
העני.

 

ב. עקירת גופו כעקירת חפץ - "בעי מיניה... שאינו דומה לידו"; תד"ה עקירת ובת"י שם; (תוס' הרא"ש, ד"ה
מי אמרינן); תד"ה מאי; רשב"א, ד"ה ה"ג ר"ח; תד"ה היה; רשב"א, ד"ה היה; ריטב"א, ד"ה הטעינו;
(דו"ח לר' עקיבא איגר, ד"ה דתניא; ה:, רש"י, ד"ה אינו); ירושלמי, פ"א ה"א, "רב שאל לרבי... עד שעה
שתנוח"; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' ח-ט

 

ג.ידו בתר גופו גריר - 1.ג:, "אמר אביי... או לא"; רש"י ור"ח על אתר; "בעל המאור", "אמר אביי...והוא
הנכון"; רשב"א, ד"ה ה"ג רש"י; (חי' הר"ן, ד"ה ה"ג רש"י)

2.עירובין קא., המשנה; שם צח:, "עומד אדם...ורישא רבנן"; רא"ש שם, סי' ו'; (שם כ., תד"ה לא);
ירושלמי עירובין, פ"י ה"ה, עד "דברי רבי מאיר"

3.שבת צא:, "אמר חזקיה... למטה מג'" (בעיקר, סוף הסוגיא); תד"ה התם; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל'
ה-ו וב"מגיד משנה" שם; "בעל המאור" (לה: באלפס), ד"ה המוציא פירות; (השגת הרמ"ך, הובאה בכסף
משנה על הרמב"ם שם);

 

ד. ידו של אדם ככרמלית - ג:-ד., "אמר אביי...לחצר אחרת", ובתוספות (בעיקר, ד"ה מהו, מי, ואיבעית,
בשוגג); רשב"א, ד"ה כאן; חי' הר"ן, ד"ה ואי; רמב"ם, פי"ג הל' שבת הל' כ'; ירושלמי שבת, פ"א ה"א,
"היה עומד...למעלה מעשרה"; שו"ע, או"ח, סי' שמ"ח.