שיעור / תשל"ח דף מס' 1

 

מסכת שבת, פרק ראשון (ב.)

 

בעניין מקור מלאכת הוצאה ותולדותיה (הרב ליכטנשטיין)

 

(ראשית, רצוי ללמוד הגמרא עצמה בסוגיות דלהלן כולן ורק אח"כ לדון בראשונים: א. מט:, "הדור
יתבי... דרך רשות הרבים"; ב. צו:, "מכדי...גמירי לה"; ג. עירובין יז:, "אמרי דבי...כתיב"; ד. ב.,
"יציאות...רשויות שבת שתיים")

 

א. ב. (הנ"ל) ובתוס', בעיקר, ד"ה פשט; תוס' הרא"ש, ד"ה יציאות; (שבועות ב., תד"ה יציאות); "אור זרוע"
הל' שבת, סי' פ"ב; חי' הרמב"ן על אתר, "ואיכא דקשיא להו...שאינו עומד שם"; תוס' רי"ד, צו:, ד"ה
הוצאה (רשב"א, ד"ה יציאות; חי' המיוחסים להר"ן, ד"ה כיצד, "והא דקא חשיב... להעניש עליה")

 

ב. רבינו חננאל צז. (בדפוס; שייך לצו:), "הזורק... קרויה מלאכה"; ירושלמי, פ"א ה"א, מניין שהוצאה...לא
תעשו".

 

ג. ביצה יב., "בית שמאי... שלא לצורך פליגי"; כריתות יד., "ר"מ אומר וכו' ונתני...ברותא היא"; פסחים
ה. "תניא נמי הכי... שלא לצורך", ובתד"ה לחלק.

 

ד. ב:, וידוייק ברש"י ד"ה תני ובד"ה מי; רמב"ן, ד"ה גמ', "ופרקי'...נבון בדבר"; רמב"ם, פי"ב הל' שבת הל'
ח' והל' י'; (ויש להשוות דבריו, פ"ז הל' ב-ד והל' ט'); ירושלמי פ"א ה"א, "א"ר יוסי עני ועשיר...חצי
גרוגרת חייב"; שם (אחרי הקטע שצויין לעיל, אות ג') "ר' יסא... דלא כר' יוסי"

 

ה. "בעל המאור", (לו:באלפס), ד"ה אלא; רמב"ן, עג., ד"ה מתניתין

 

ו. "ספר יראים" (קמו.), "המוציא מרשות לרשות...תולדות דהוצאה היא"; "ספר העתים", סי' ר"ד,
עד"גמרא גמירא לה")