שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 29

מסכת סנהדרין

בעניין אחרי רבים להטות כאשר לכל א' טעם שונה (הרב עמיטל)

שו"ע חושן משפט סי' כ"ה ס"ב בהג"ה

שם בש"ך סקי"ט אות א' ו-ג'

הגהות הגר"א שם אות כ"א

ש"ך יו"ד סוף סי' רמ"ב בהנהגות הוראות איסור והיתר, הקטע האחרון

הגהות אשר"י פ"ד סי' ה', ובהרחבה אור זרוע סנהדרין פ"ד דף ל"ד אות פ"ו

חולין לו. גמ' "ת"ר השוחט והתיז דם... של אחד במקום שנים"

מגיד משנה הלכות אישות פ"ז הי"ב "... מתרי טעמי"

לחם משנה פ"ח מהלכות תמידין ומוספין הט"ו

להלן דף לג סוף ע"ב "דיני ממונות הכל... ודברי הכל"

להלן דף לד. "ת"ש דאמר ר' יוסי בר חנינא... ", וברש"י שם

חידושי הר"ן דף לג ד"ה "מתניתין דיני נפשות... וזה אינו נכון כלל"

שם בהמשך בא"ד "וכן אתה אומר בדיני ממונות... שיענו אחרים באותו דין

רמב"ן פ' אחד דיני ממונות ד"ה זו ששינו, בא"ד "אבל מכלל כל הדברים... עד סוף הקטע

שו"ע חושן משפט סי' י"ג ס"ז

תשובות הרשב"א ח"ב סי' ק"ד, מובא בב"י סוף סי' י"ג ד"ה כ' הרשב"א / שאלת ראובן ושמעון

ספר החינוך מצוה ע"ח משרשי המצוה

יבמות דף יד. תוס' ד"ה רבי יהושע