שיעור / תשמ"א דף מס' 28

מסכת סנהדרין, פרק שביעי (סג.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. המגפף והמנשק: 1. הסוגיה כאן, לעיל ס: "יכול שאני מרבה... על הכלל כולו"; ירושלמי על אתר: "רבי בון בר כהנא... שאינן מעשה".

2. רש"י כאן ד"ה אבל; רמ"ה על המשנה; רמב"ם הל' עכו"ם פ"ג ה"ו [ובפיהמ"ש כאן]; השגות הרמב"ן על סהמ"צ סוף ל"ת ה'; שם שורש
תשיעי ד"ה המין הראשון עמ' 138 (באמצע השורש); חי' הר"ן על אתר ד"ה האי; [מאירי על המשנה].

3. רמב"ם וראב"ד הל' עכו"ם פ"ג ה"ט.

[4. סמ"ג ל"ת יח].

ב. נוצר בשמו ומקיים בשמו - 1. הסוגיה כאן; מכילתא [ומכילתא דרשב"י], ורמב"ן על שמות כ"ג; יג; רמ"ה על המשנה; סהמ"צ לרמב"ם
מצוה ל"ת יד; רמב"ם הל' עכו"ם פ"ה הל' י'-י"א ובראב"ד ובכס"מ שם; סמ"ק ל"ת קיד וקיט; חינוך סי' פו [ובמנחת חינוך שם]. שאילתות שאילתא
נב.

2. תד"ה אסור; חי' הר"ן ד"ה אסור; [שו"ת גאוני מזרח ומערב סי' קב]; רא"ם סי' רמה; מאיר על אתר; [חוו"י סי' א', ג. מדפי הספר בסוף
"ומ"ש בחתימתא... מלין לא אלוה"].

מולך - תשובות הרשב"א ח"ד סי' י"ח; מהרש"א לגבי מקצת זרעך ולא כל זרעך; מהר"ל באר הגולה עמ' לג; בראשונים על אתר -
רמב"ם, ר"ן, מאירי, יד רמ"ה; רש"ר הירש על פ' אחרי מות רש"י ורמב"ן עה"ת בפ' אחרי מות, ובפ' קדושים; ספרי על פ' שופטים - "לא ימצא
בך...".