שיעור / תשל"ו דף מס' 27

מסכת סנהדרין, פרק חמישי (מ.)

בעניין דרישה וחקירה (הרב ליכטנשטיין)

א) המשנה מ. עד "חמה במערב" והגמרא עליה עד מ: "ברוב עדיות" ; מא: "רב כהנא ורב ספרא... ולא חדא" ; ירושלמי בתחילת הפרק עד
"אין ההורג נהרג" ; חי' הר"ן ד"ה היו וד"ה תניא א"ל ; יד רמה ד"ה היו וד"ה תניא ; (תוס' הרא"ש ד"ה ר' יוסי וד"ה אמרו) ; פירוש המשניות
לרמב"ם פ"ה מ"ב ; נודע ביהודה מה"ק ; אבן העזר סי' עב, "סתירת ההיתר הראשון" ; בית הלוי ח"ג סי' ה - ו ; מנחת חינוך מצוה תסג.

ב) מא. "אמר רב חסדא... משוי ליה" ; מ: "מכירים אתם... בהשתחואה" ; פיה"מ להרמב"ם פ"ד מ"א ופ"ה מ"א ; רמב"ם פ"א הל' עדות הל'
ד - ו ופ"ב הל' א-ב ובראב"ד ר"מ ומל"מ שם ; חי' הר"ן ד"ה מכירים וד"ה אחד ; מכות ז. "רבי טרפון... כמנאפים" ובתוד"ה דלמא ; ספר הישר
לר"ת סי' תלח עד "לא מסהיד אקטלא" ; (ירושלמי פ"א ה"א "מכירין... שישראל היה", "את מה עבד... פוטרין אותו") סנהדרין פא: "ההורג...
תאנים".

ג) ל: "אמר רב יהודה... וצירף עדותן", וידוייק ברש"י ורבינו חננאל ; (ראב"ן סי" עה (נח.) או בסנהדרין על אתר, רל:) ; רמב"ם פ"ג הל'
עדות ה"ג (וברדב"ז שם) ; בעל התרומות שער כט חלק ד' ; יד רמה ד"ה אחד חי' הר"ן ד"ה אמר ; ראב"ד, "תשובות ופסקים" (הוצ' קאפח) סי' לז.

ד) ב"ב נו: "אמר רב יהודה אחד... דאינשי", ובתוד"ה אלא מעתה ; בעל המאור שם ; (יד רמה סי' רנד).

ה) ירושלמי סנהדרין פ"ה ה"ב ; מאירי עמ' 176 ד"ה כבר ; שו"ע אבן העזר סי' יז ס"ט, (ובבית שמואל ס"ק כה וביאור הגר"א ס"ק מ).

ו) יד רמה ל: ד"ה ברם ; חי' הר"ן ד"ה והוי יודע ; בעל התרומות שער סו חלק ב ; שו"ע חו"מ סי' ל' סעיפים ב', ג', ז' (ובנתה"מ ס"ק ג' -
ד').

ז) סנהדרין מא: "מעשה ובדק... דלא כר"ע" ובתוד"ה כמאן ; רמב"ם פ"ב הל' עדות הל' ג, ובלחם משנה שם (נתה"מ סי' ל' ס"ק ב').

ח) פסחים יא: "תנן התם... חמץ לכל מסור" ותוס' על אתר ; תוס' רבינו פרץ ד"ה בכמה.