שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 26

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (לו:)

בעניין הכל כשרים לדון וגר שאמו מישראל (הרב ליכטנשטיין)

סנהדרין לו: "ת"ר הכל כשרים לדון... אימא לא צריכא"

תוס' ד"ה חדא ורי"ף שם "האי גר... ".

חידושי הרשב"א יבמות קב. ד"ה אמר רבא, בא"ד ולדידי קשיא לי

קידושין עד: תוס' ד"ה והרי

קידושין סח "נכרית מנלן... פסול מקרי"

קידושין עה סוע"א "תניא וכן רבי אליעזר... הולד ממזר", שם תוס' ד"ה ורבי ישמעאל עד "... אי נמי".

קידושין עו. "ורבא אמר... ".

רי"ף יבמות פרק החולץ (טו.) "גמ' אמר רבה בד"א... והלכתא הולד פגום

יבמות טז: "א"ר יהודה א"ר אסי... ", תוס' ד"ה עובד

בכורות מז. "א"ר אדא בר אהבה לויה שילדה... לוי פסול מקרי"

רמב"ם הלכות סנהדרין פי"א הי"א

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פט"ו ה"ג, ה"ח וה"ט

רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ד

רמב"ן על התורה ויקרא כ"ד י

תשובות חמדת שלמה סי' ב' - תשובה לבעל הנתיבות אותיות ב',ג',ד'

חידושי רבינו חיים הלוי הלכות איסורי ביאה פט"ו (עד סוף הקטע השני - והיינו כמוש"כ).