שיעור / תשל"ו דף מס' 25

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כז:)

בעניין פסול עדות קרובים (הרב ליכטנשטיין)

א) מקור ויסוד הפסול - הסוגיא כז: - כח. ; ירושלמי פ"ג ה"ט (ובמקביל שבועות פ"ד ה"א), "לא יומתו... לא מפיהן הן נהרגין" ; בבא בתרא
קנט. "אלא אי קשיא הא קשיא היה יודע... על כתב ידו לחותנו" ; רמב"ם פי"ג הל' עדות הל' טו ; סנהדרין כח: "אמר רב חסדא אבי חתן... לגבה"
; רמב"ם פי"ג הל' עדות הל' יד ; ספר החינוך מצוה תקפט עד "ישרים" ; רש"י כז: ד"ה וכל הראוי ליורשו ; חי' הר"ן על זה, ד"ה משנה, עד "אע"פ
שהוא אינו ראוי ליורשו".

ב) פסול ואיסור בעדות קרוב - רמב"ם פי"ג הל' עדות ה"א ; ספר המצוות ל"ת רפז ; חינוך שם בסוף המצווה ; סנהדרין י. רש"י ד"ה אצל
אשתו.

ג) סוגי קרובים: מאב, מאם, ע"י אישות -

1) לגבי עדות - מחלוקת ר"ע ומשנה ראשונה, כז: וברש"י, יד רמה (לקראת סוף ד"ה מתני' "אמר רבי יוסי וכו'") ופיה"מ להרמב"ם (בפירוש
"וכל הראוי ליורשו"), על אתר ; בעל המאור ד"ה והוי יודע, עד "לירש את חבירו" ובמלחמות שם, עד "תנא קמא תני לה" ; רמב"ם פי"ג הל' עדות
ה"א ובכס"מ שם, ביחס לדברי הרמב"ם ; שו"ת הרשב"א ח"ב סי' רל (וביתר קיצור ח"א סי' אלף קפה, הובא באוצר הגאונים על אתר סי' תקכב) ;
מגיד משנה פ"ד הל' אישות ה"ו ; ש"ך סי' לג ס"ק א.

2) דין משפחת אב כללית - בבא בתרא קט: "וממאי דשארו... תלאו הכתוב ביהודה", שם קי: "והאחין... לענין יבום איתמר" ; שם קיד:
תוד"ה אף ובשטמ"ק סוף ד"ה משה ("ולא תיקשי וכו'") ; קדושין סו: "כל מקום... לוי וישראל" ; יבמות יז: "יחדיו... צריכא" ; תורת כהנים ריש
אמור פרשתא א' ס"ח ; מועד קטן כ: "ת"ר כל האמור... בין מאימו" ; רמב"ם פ"א הל' יבום וחליצה ה"ז ; פ"א הל' נחלות ה"ו ; פ"ב בהל' אבל
הל' א' - ב' ובכס"מ על ה"ב.

[ בכורות מז. "לויה שילדה... תלה רחמנא" ].

חידושי רבינו חיים הלוי פט"ו הל' איסורי ביאה ה"ט.