שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 24

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כז.)

בעניין פסול עד זומם (הרב ליכטנשטיין)

א) הסוגיא כז., ובמקביל בבא קמא עב: - עג. "איתמר... בבת אחת והוזמו".

ב) החידוש בעד זומם - תוד"ה אין ; בבא קמא עב: תוד"ה אין, עד "בין לרב חסדא" ; רמב"ן עה"ת, דברים יט : יח ; רמב"ם פי"ח הל' עדות
הל' ב - ג.

ג) יסוד פסול עד זומם - רמב"ם פ"י הל' עדות הל' ד' (בראשיתה) ; [ בעל העיטור "קבלת עדות", נז. "ומסתברא... ושפיכות דמים" ] ; [ אור
זרוע בבא קמא סי' שה ].

ד) אפשרות מלקות על "לא תענה" - מכות ב. המשנה, והגמרא עליה, ב: "אמר עולא רמז... אין לוקין עליו" ; שם ד. המשנה והגמרא עליה,
ד: "בשלמא... אף כל לוקה ומשלם" ; שם "ורבנן... נפקא", ובתוד"ה ורבנן (לפחות עד "דלקי מלא תענה") ; (חי' הרמב"ן ב: ד"ה ותיפוק) ; בבא
קמא עד: "ובפלוגתא... ברגליו" ; שטמ"ק שם ד"ה לוקין.

ה) אסהידו תרי וחד א"נ פסלינהו בגזלנותא - תוס' שם ושם ; (מקור דברי ר"ת בספר הישר חלק החידושים סי' תקמח ; שם חלק התשובות סי'
סד, סה, סו (אות א' בשלושת הסימנים) ; [ ראב"ן סי' צא ] ; יד רמ"ה סוף ד"ה איתמר "ואי קשיא וכו'" ; תוס' שאנץ ורבינו ישעיה, הובאו
בשטמ"ק בבא קמא עג. ד"ה תרי וד"ה וכן.

ו) פסול למפרע לגבי שטרות - רי"ף בבא קמא שם (כח: באלפס) ; תוד"ה מכאן ; רמב"ם פי"ט הל' עדות הל' ג' ; בעל המאור (כתובות ח:
באלפס) "ועדי הקיום וכו'" ; (אור זרוע ח"ג סי' לב ד"ה איתמר).

ז) חלות פסול תוך כדי דיבור או לאחריו - בבא קמא עג. עד "דהא תוך כדי דיבור כדיבור דמי", ובשטמ"ק שם ד"ה רבי יוסי ; קצות החושן
סי' נב ס"ק א' ובנתיבות המשפט שם ס"ק א' (ובתשובת בקצוה"ח על זה בקונטרסו, משובב נתיבות).