שיעור / תשל"ו דף מס' 23

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כד:)

בעניין פסול רשע קוים כלליים (הרב ליכטנשטיין)

א) שמות כג : א' ובמכילתא שם ; ספר המצוות להרמב"ם ל"ת רפו ; רמב"ם פ"י הל' עדות הל' א' ; ספר החינוך מצוה עה.

ב) המשנה כד: וידוייק ברש"י ובפירוש המשניות להרמב"ם ; כז. "מומר אוכל נבלות... דסתם לן תנא כרבי מאיר" וברש"י ור"ח ; כו:
"החשוד... וכשר", וברי"ף בעל המאור ומלחמות, שם ; יד רמה ד"ה אמר רבא (כו:), דאיתמר (כז.) ודחינן ; חי' הר"ן ד"ה אמר רב נחמן (כו:), רבא
(כז.) ; ט: תוד"ה לרצונו ; (אוצר הגאונים סי' תיז-ח) ; רמב"ם פ"י הל' עדות הל' ב - ד ; ראב"ן רכו: "ומשומד... ופסול לעדות" ; (בעל העיטור
"קבלת העדות" נז. "אמר רבא לוה... ושאר חייבי לאוין").

ג) מידת הזדון הפוסלת - כד: תוד"ה ואלו ; (בבא מציעא עב., תוד"ה שטר, "ותימה... משמע להו") ; כו: בענין גנב ניסן וברש"י שם (אך
השווה רמב"ם פ"י הל' עדות הל' ה') "והנהו קבוראי" ; שם תוד"ה החשוד ; ראב"ן הנ"ל ; רמב"ם פי"ב הל' עדות ה"א ; שו"ע חו"מ סי' לד ס"ד
וסכ"ד ובסע"מ ס"ק נז, ובנתה"מ ס"ק טז ; שו"ת אחיעזר, ח"ג סי' כה.

ד) הגדרת לאו שיש בו מלקות לשיטת הגאונים והרמב"ם - אוצר הגאונים הנ"ל ; משנה למלך פ"ד הל' מלוה ולוה ה"ו, ד"ה שטר, וד"ה והנה
; נתה"מ סי' לד ס"ק א' ; (ש"ך ס"ק כד).

ה) רשע דרבנן -

1) אינו עבירה פוסלת - רמב"ם פ"י הל' עדות הל' ג' ; בעל העיטור שם נז: ; חי' הר"ן כז. ד"ה והלכתא חו"מ סי' לד סעיפים ב' - ג'.

2) פסול ללא מעשה עבירה מיוחד - קידושין מ: "כל שאינו... הלכה כיש אומרים" ובתוד"ה וי"א ; אוצר הגאונים סי' תו ; רמב"ם פי"א הל'
עדות הל' א' - ה' (אך השווה לגבי בזויין פ"ט הל' א' ; ויש גם להשוות משחק בבא קמא וביא שאין לו אומנות אלא הוא, לדעת כמה ראשונים).

3) הכרזה - כו: "א"ר אבהו... מי בעינן הכרזה" וביד רמה ד"ה ואמר ; רמב"ם פי"א הל' עדות ה"ו ; (אור זרוע סי' כח - ל, "תנא... ולא
בעינן הכרזה") ; נמוקי יוסף ד: באלפס (בסופו) ; מרדכי סי' תרצה "פסולי דרבנן... בזה".

ו) נאמנות רשע בתחומים המקבילים לעדות -

1) איסורים - רמב"ם פי"א הל' עדות ה"ז ; (פ"ד הל' שחיטה הל' יד - טו ובמגיד משנה על הל' טו).

2) עדות אשה - יבמות כה. "מת הרגתיו... דאמר כרבי יהודה" רמב"ם פי"ב הל' גרושין הי"ז ; קצוה"ח סי' מו ס"ק יז.

3) הולכת הגט - רמב"ם פ"ו הל' גירושין הל' ז' (ובראב"ד שם).