שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 22

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כד:)

בעניין נאמנות חשוד (הרב ליכטנשטיין)

א. בכורות ל. "החשוד על השביעית... אדרבנן" ; "איכא דאמרי... כולה".

ב. בכורות ל"ה. "כל המומין הראויין... ולא מעידו" ; ל"ה: "א"ל רב פפא... מי אמר" ובתוד"ה 'כהני' וד"ה 'אימר'.

ג. יומא ע"ח. (בסוף) "והכי קא מיבעיא... כרשב"ג".

ד. חולין ד. "גופא מומר... לא טרח" ; [רשב"א ד: "ומומר לדבר אחד... הרשעים מהם"].

ה. דמאי פ"ד מ"א (עד "עד שיעשר") ומ"ו ; ירושלמי על ה"א עד "ע"י עילה" ; על ה"ה עד "נפש".

ו. רמב"ם הל' עדות פי"א ה"ז ובראב"ד ; הל' מעשר פי"ב הי"ז ובראב"ד ; הל' שמיטה ויובל פ"ח הל' ט"ו - י"ז ; הל' שחיטה פ"ד הל' י"ד - ט"ו [ובמגיד משנה] וכס"מ שם.

ז. שו"ע יו"ד סי' קי"ט סי' א' ובש"ך סק"א ; סי' ב' ובט"ז ס"ק ד' וש"ך ס"ק ו' ; סי' ז' [ובגר"א ס"ק י"ח] ובש"ך ס"ק י"ח ; סי' ט"ו - י"ח.

ח. סיכום באנצ' תלמודית כרך י"ח ערך 'חשוד' סעיפים ב', ו', ז'.

[יש כמובן להקיש לדיני חשוד ביחס לעדות ושבועה כיוצא מתוך סוגייתינו בסנהדרין כ"ד: - כ"ז. ובשבועות מ"ה. המקורות העקריים מן הסתם ידועים ולא צוינו לעיל. ברם, יש
להפנות תשומת לב לכמה מקורות המצויינים להלן:

כתובות י"ח: תוד"ה 'ובכולי' (בסוף) "וי"מ... לשקר" ; ש"ך בחו"מ סי' ל"ד ס"ק ל"ג ובפתחי תשובה ס"ק מ"ה ; פתחי תשובה בחו"מ סי' ל"ז ס"ק א'].