שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 21

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כד:)

בעניין קניין בטעות (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין י"ד "הנהו גינאי... קנין בטעות חוזר".

ב. רי"ף סנהדרין (ד. באלפס) "והיכא דקביל... לא פרעינא" ; רא"ש פ"ג סי' ד'-ה'

"והיכא דקביל... הכא קנין טעות".

ג. מרדכי סנהדרין סי' תר"פ וסי' תרפ"ב ; שו"ת הרי"ף ח"א סי' קכ"ד וח"ב סי' קמ"ד

שו"ת הר"י מגאש סי' קנ"ב (הובאו בליקוט ראשונים עמ' ל"ו - ל"ז) ; בעל העיטור ערך

'פשרה' (עמ' 150) "ובתשובות הר' הקדוש... בטעות הוא וחוזר" ; ו. תוד"ה 'והלכתא'

שם תוס' הרא"ש ד"ה 'והלכתא' (עד 'בטעות') ; מאירי ד"ה 'פשרה' (עד 'שאינו קצוב').

ד. בבא בתרא ג. "במאי אוקימתא... והחזיק" ; [בבא מציעא ס"ז: "פשיטא באתרא...למקנא

מיניה", ובריטב"א שם ; שם ק"ח. "האי מאן דאחזיק... למקנא מיניה"].

ה. סנהדרין כ"ד: רש"י ד"ה 'וקנו' ; נמוקי יוסף (ד: באלפס) ד"ה 'אין' וב'חדושי אנשי שם'

שם ; ש"ך בחו"מ סי' כ"ב ס"ק ד'.

ו. בבא בתרא קי"ד. "איתמר קנין... ענין" ; רא"ש שם סי' ה' ; יד רמ"ה סי' ל"ט ; שו"ע חו"מ

סי' קצ"ה ס"ק ו'-ז' [ובסמ"ע, ש"ך, וקצה"ח שם].

ז. רמב"ם הל' סנהדרין פ"ו ה"ה ; הל' מכירה פ"ה הל' י"א-י"ד ; [שו"ע חו"מ סי' רמ"ה

ס"ק א'-ב', ובקצה"ח ס"ק א'].