שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 20

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כד.-כד:)

בעניין קבלת פסולים (הרב ליכטנשטיין)

א) אופי ותנאי הקבלה -

1) רי"ף (עד "לא פרעינא") ; תוד"ה אמר ; רמב"ן ב"ב קכח. סוף ד"ה הכי גרסינן, "ומסתברא מדקאמר וכו'" ; יד רמה ד"ה מתני' ; רמב"ם
פ"ז הל' סנהדרין ה"ב.

2) אוצר הגאונים סי' שפא.

3) ירושלמי סנהדרין פ"ג ה"ט "בכשירים ולא בפסולים... עדות תורה" ; שו"ת רבינו עקיבא איגר, סי' קעט (עד "דלא כירושלמי").

4) ראבי"ה ח"א עמ' 149 "תו אני מסתפק... דמדעת שניה היא" ושם עמ' 153 "ומה ששאל מורי... אבי העזרי" ; שו"ת הרשב"א ח"ג סי' תלח
ד"ה ועוד תדע.

5) נמוקי יוסף על אתר ד"ה אין לאחר קנין כלום ; מרדכי סי' תרעז "ומה שאמרתם... התם בגמרא" וסי' תרפ "ולקמן פרק זה בורר... דבבא
בתרא" ; ראב"ן מס' שבועות (רלג.) "והיכא דקיבל... לפני גמר דין" (בסוף העמוד).

ב) אפשרות חזרה כשקיבל פסולים - יד רמה ד"ה איבעיא לפי, "נקטינן השתא... צריכא עיונא" ; רמב"ם הנ"ל ; ירושלמי על אתר ; מאירי
ד"ה גמר דין.

ג) אפשרות חזרה במצבים דומים -

בבא בתרא קכז: "שלח ליה... כדברי חכמים" ; חי' הרמב"ן שם, ד"ה הכי גרסינן, וביד רמה סי' קטו, ותוד"ה הכי גרסינן ; (מקור דברי
ר"ת יש למצוא בספר הישר סי' תרס אך הדברים מעורפלים שם ויותר ברורים בתוספות) ; שבועות לט. תוד"ה ואם אמר ; רמב"ם פ"ז הל' סנהדרין
הל' ב' - ה' ופי"א הל' מכירה הט"ו ; ראב"ן שם "אם אמר... אין יכול לחזור בו".

ד) מאירי כג. סוף ד"ה המשנה.