שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 19

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כד.)

בעניין אסמכתא (הרב ליכטנשטיין)

א) בבא בתרא קסח. "מי שפרע... ואין הלכה כרבינו יוסי".

ב) בבא מציעא סה: המשנה "הלוהו... ע"פ חכמים" ; שם סו. - סו: "הלוהו... כל דאי לא קני".

ג) סנהדרין כד: המשנה והגמרא עליה עד "אלא להפלאה" ; כה. "מפריחי יונים... לא צריכא" ; תוד"ה כל כי ; ספר הישר לר"ת סי' תקצג
ראב"ן רכד: "אילו הן... אסמכתא וגזל" ; בבא מציעא סו: תוד"ה ואי אמר ; שבועות מג: תוד"ה מתני' "עד... לטעם זה".

ד) בבא מציעא מח: "הנותן ערבון... כנגד ערבונו" ; רמב"ם פי"א הל' מכירה ה"ד ובראב"ד שם ; אור זרוע על סנהדרין סי' לב ד"ה נראה.

ה) בבא מציעא קד: "ההוא גברא דקבל... דקגזים" ; רי"ף שם (סו: באלפס) "ההוא... ואידך לא" ; רא"ש סי' ז'.

ו) נדרים כז. "נדרי אונסין... בב"ד חשוב" ; (אוצר הגאונים חלק התשובות סי' פה) ; ר"ן על אתר ; בבא מציעא סו. תוד"ה ומניומי.

ז) בבא בתרא קעג: "אמר אמימר ערב... נפשיה" ; ריטב"א בבא מציעא עג: (בחידושי הריטב"א החדשים, ואף הובא בשטמ"ק) ד"ה האי ;
מרדכי סוף פרק שביעי דבבא מציעא, "פסק ר"מ... שור שנגח" ; אור זרוע בבא מציעא סי' קפח וסנהדרין סי' כח ד"ה אותם.

ח) סיכום היסודות - רמב"ם פי"א הל' מכירה הל' א - ז, יג - טו, יח ; רמב"ן על הרי"ף נדרים (ט. - ט: באלפס) "ההוא גברא... את הארי" ;
חי' הרמב"ן בבא בתרא קסח. ד"ה הכי גרסינן.