שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 18

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כג.-כד.)

בעניין זה פוסל עדיו של זה (הרב ליכטנשטיין)

א) הסוגיא כג. - כד. ; ירושלמי פ"ג ה"ג.

ב) בבא הוא ואחר לפוסלן -

1) רקע כללי של פסול נוגע - בבא בתרא מד: - מה. "גופא... שלא באחריות" ובחי' הר"י מיגש ד"ה לא (מובא אף בשטמ"ק) ; רמב"ם פט"ו
הל' עדות הל' א ופט"ז הל' ד' (בסופה) ; בבא בתרא מב: - מג. "ומעידין... דלשמיעה קאי". ובתוד"ה וליסלקו ; ר"י מיגש שם ד"ה ומעידין ;
(רמב"ן ד"ה ואמאי ; יד רמה סי' קל) ; (שו"ע חו"מ סי' לז, ש"ך ס"ק א' וס"ק י' ; קצוה"ח ס"ק א', ב', ד', ה' ט' ; נתה"מ ס"ק א' ; משנה למלך פ"ה
הל' עדות הל' ד').

2) נוגע ביחסו לסוגייתנו - אור זרוע ד"ה מתנ' (ויעויין גם להלן בענין צריך לברר).

ג) צריך לברר -

1) בבא בתרא קסט: "ת"ר... בחזקה" ; קע. "אלא הכא בלברר... לברר קאמינא", וברשב"ם ותוד"ה אלא (וביד רמה סי' צח).

2) שבועות מא: "ההוא דאמר ליה... לאו אדעתיה" (בסוף העמוד) ובתוד"ה כל, ובחי' הרשב"א ד"ה ונתחבטו (עד "כך נראה לי") ; ירושלמי
שבועות פ"ו ה"ב עד "בכופר בראיותיו".

3) סוגייתינו - א) רש"י ותוס' (וביתר הרחבה באור זרוע סי' ט' - יב) ב) ר"ח - ויש להשוות המשנה להלן לא. ג) יד רמה - ויש להשוות מכות
ה. סוף המשנה והגמרא עליה ; ה: עד המשנה וברמב"ם פכ"ב הל' עדות הל' ה' ד) רמב"ם פט"ו הל' טוען ונטען הל' א' ובמגיד משנה שם פ"ו הל'
א והל' ד' - ה'.

ה) קצוה"ח סי' ע' ס"ק א' ; ש"ך סי' לז ס"ק ו'.

ד) מיגו דפסלי עדים פסלי נמי דייני - ר"ח ; יד רמה ד"ה כי, וד"ה ומקשינן.