שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 17

מסכת סנהדרין, פרק שלישי (כג.)

בעניין זה בורר לו אחד ובחירת בי"ד (הרב ליכטנשטיין)

א) תהליך זבל"א והזכות לתובעו לעומת כפייה - ה. תוד"ה דן ; אור זרוע ריש פ"ג (עד "לאמיתו") ; רמב"ן ריש פ"ג סוף ד"ה ואוקימנא "וכל
הנך מילי וכו'" ; פיה"מ להרמב"ם ריש פ"ג ; רמב"ם פ"ז הל' סנהדרין ה"א ; [ טור סי' יג עד "לכוף שניהם לדון לפניו" (העיקר הובא בכסף משנה
פ"ז ה"א)] ; חי' הר"ן ד"ה מתניתין ; (אוצר הגאונים סי' שנו).

ב) האם ועד מתי ניתן לחזור מזבל"א בבא מציעא כ. "מאי... אחד" וברש"י שם ; חי' הרמב"ן שם ד"ה ורבינו ירמיה או ברשב"א שם ; (רמב"ן
בבא בתרא סח. ד"ה ושטרי ; יד רמה בבא בתרא פ"י סי' יא "ואין כותבין שטרי בירורין... טענה אחרת") ; יד רמה על אתר ד"ה תניא ; בעל
העיטור אות בית בירורין (א:) "ומסתמא... והדרי" (בטור השני) ; שו"ע חו"מ סי' יג ס"ב ; (ובישועות ישראל סעיף ב') אור זרוע על אתר סי' ח' ד"ה
והיכא.

ג) תהליך הדין בזבל"א -

1) היתר הפוך בזכות הבורר - רש"י ד"ה יצא ; רא"ש סי' ב' ; ירושלמי על אתר (עד "זכותו") ; יד רמה סוף ד"ה ומפרקינן ; אור זרוע ריש
פ"ג ד"ה דיני ; חי' הר"ן סוף ד"ה ואס"ד ("ומתרץ וכו'") ; (טור סי' יג "איתמר... לאמיתו", ובב"י ד"ה איתמר ; שו"ע סי' יג ס"א ברמ"א).

2) פסק בפחות משלושה - שו"ע סי' יג ס"א ברמ"א ובט"ז שם.

בחירת בית דין -

1) הסוגיא על אתר כג., ולהלן לא: "כי אתא רב דימי וכו'" ; ירושלמי פ"ג ה"ב ; רמב"ן על אתר ד"ה והא וד"ה ואוקימנא, וסוף ד"ה והוי
יודע (הגדרת ערכאות) ; יד רמה לא: ד"ה כי אתא (השני) ד"ה אמר ; רמב"ם פ"ו הל' סנהדרין הל' ו - ח ; חי' הר"ן על אתר ד"ה ואפילו, רב פפא,
ולענין, נמצא.

2) טענת לבי"ד הגדול אזלינא (בחלק נידון אף במקורות הנ"ל) - בבא קמא קיב: "אמר רב יהודה... אזלינא" ובתוד"ה מצי ; ספר הישר לר"ת
סי' תרס"ח (אור זרוע סנהדרין סי' עב - ג ; אור זרוע בבא קמא סי' תלו-ז ; בעל העיטור אות ב' בירורין עד "והולך לבית הוועד" ; ראב"ן בבא
קמא (קצד:) "ע"א... ולא מצי" ; אוצר הגאונים סנהדרין סי' תרסד) ; רמב"ם פ"ו הל' סנהדרין הל' ט' ; מרדכי סי' תשט ; טור סי' יד (סיכום) ; שו"ע
סי' יד סעיפים א' ו-ג'.