שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 16

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (י:)

בעניין בית דין לקידוש החודש (הרב עמיטל)

גמ' דף י: "עיבור החודש... ואי אתה מקדש חדשים".

שם תוד"ה שכבר; חידושי הר"ן שם וחידושי רבינו יונה שם.

גמ' ק"כ: (בסוף העמוד) "וידבר משה... קא משמע לן".

רמב"ם הל' קידוש החודש פ"א הל' ה-ח; פ"ב הל' ח, י; פ"ג הל' טו, יט; פ"ד הל' ט-י;

פ"ה הל' א-ה, יג; פי"ח הל' ה-ט.

רמב"ם ספר המצוות מצוות עשה קנ"ג, ובהשגת הרמב"ן שם ד"ה אמר הכותב ידעת.

רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד הל' ג, ו, ח, יא.

רמב"ם הל' ממרים פ"ה הל' ב'

פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פ"א משנה סמיכת זקנים.