שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 15

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (י:)

בעניין קידוש החודש (הרב עמיטל)

גמ' דף י: "עיבור החודש... ואי אתה מקדש חדשים".

שם תוד"ה שכבר; חידושי הר"ן שם וחידושי רבינו יונה שם.

גמ' ק"כ: (בסוף העמוד) "וידבר משה... קא משמע לן".

רמב"ם הל' קידוש החודש פ"א הל' ה-ח; פ"ב הל' ח, י; פ"ג הל' טו, יט; פ"ד הל' ט-י;

פ"ה הל' א-ה, יג; פי"ח הל' ה-ט.

רמב"ם ספר המצוות מצוות עשה קנ"ג, ובהשגת הרמב"ן שם ד"ה אמר הכותב ידעת.

רמב"ם הל' סנהדרין פ"ד הל' ו, ח, יא.

פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פ"א משנה סמיכת זקנים.