מ

שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 14

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ז:)

בעניין קבלת פסולים על ידי ציבור (הרב ליכטנשטיין)

א. ז: "דבי נשיאה... מזבח ה' א-לוקיך" ; רמב"ם, סה"מ ל"ת רפ"ד ; פ"ג מהל' סנהדרין הל' ח'-ט'

; שם פ"ד הל' ט"ו ; ספר החינוך מצווה תי"ד ; [שו"ת מהרי"ק, שורש קי"ז, סעיף א'].

ב. שבועות כ"ט:, תוד"ה 'שבועת'

ג. סנהדרין כ"ג. "מאי זה בורר... ראבל מומחין לא" ; שם "זה פוסל... עליהם", וברש"י ד"ה 'ובערכאות' ;

[רמב"ן שם "ואם נחלקו בברירה... כדפרישית"] ; חי' הר"ן ד"ה 'אמר ר' יוחנן בערכאות' ;

מאירי "והמשנה הראשונה... אין כאן הטרחה" ; רא"ש פ"א סי' א' (בסופו).

ד. טור חו"מ סי' ג' "והאידנא שאין... יכולין לדון" ; ב"י וב"ח ד"ה 'ומ"ש'.

ה. בבא בתרא ח: "ורשאין בני העיר להתנות... על קיצתן" ; ט. "הנהו טבחי... דמתנו" ; יד רמ"ה שם ;

חי' הרמב"ן ד"ה 'הא דאמרינן' (בעיקר עד "במאי קנו") ; מרדכי סי' ת"פ ; [שם סי' תפ"א בעיקר עד

"רבינו יוסף ט"ע"] ; שות הרשב"א חלק א' סי' אלף ר"ו ; שם חלק ב' סי' רס"ח ; שו"ת המיוחסות לרמב"ן סי' ס"ה ; שו"ת הרא"ש סי' נ"ה סעיף י' (התשובות הנ"ל גם בליקוט
ראשונים שם, עמ' ק"ב - קי"א).

ו. רמב"ם פי"ד מהל' מכירה הל' ט'-י"א ; שו"ת הריב"ש סי' שצ"ט עד סוף ד"ה 'ולא סוף דבר' (רצוי עד סוף ד"ה 'ולפי זה עלה בידינו") ; שו"ע חו"מ סי' רל"א סעיף כ"ח
ובש"ך ס"ק ד' ובפתחי תשובה ס"ק ו'.

ז. ב"י סוף סי' כ"ו ד"ה 'כתב הרשב"א לנשאל".