שיעור ליום עיון / תשמ"ט דף מס' 13

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ו.-ז.)

בעניין דין תורה לעומת פשרה (הרב ליכטנשטיין)

א. סנהדרין ו.-ז. "ת"ר כשם שהדין... תקנתא בתשובה" ובתד"ה נגמר וד"ה אבל (המקור בתוספתא פ"א ה"ג); ובמקביל, ירושלמי פ"א ה"א, "תני ר'
אליעזר בן ר' יוסי... מאותו האיש".

ב. סנהדרין לב: "דריש לקיש רמי... ומעלות שכר זו לזו"; "יד רמה" שם, ד"ה תניא; ו., "לימא כתנאי... פשרה לדין" ובתד"ה מקשינן.

ג. דברים ו: יח, וברש"י ורמב"ן; ב"מ ל:; "אמר מר...משורת הדין"; סמ"ק, מ"ע מ"ט.

ד. ירושלמי סנהדרין פ"א ה"א, "ר' יוסי בר חלפתא... חכים מידון".

ה. רמב"ם פכ"ב הל' סנהדרין הל' ד-ו; פי"ג הל' רוצח הל' י"ב; "שלטי הגיבורים", א: באלפס, סעיף א'; טור חו"מ סי' י"ב (עד "לדון לכם
דין תורה"; [ובב"ח ד"ה וכל]; שו"ע, סי' י"ב סעיפים א'-ה'.

ו. שו"ת הרא"ש, כלל ק"ז סי' ה', סוף ד"ה עוד שאלוהו, "ור"ת ור"ח... שלום בעולם".