שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 12

מסכת סנהדרין, פרק ראשון

בעניין חד דגמיר וסביר בבי"ד של ג' (הרב עמיטל)

טור סי' ג' "כתב הרמ"ה...." ובב"ח שם.

רמב"ם הל' סנהדרין פ"ה ה"ח.

יבמות יד. ובפלוגתא וכו' עד בת-קול, ותד"ה ר' יהושע.

חי' הרמב"ן להלן לד. ד"ה ומצאתי.

ספר החינוך מצווה ע"ח.

תורת האדם לרמב"ן פ' ענין הסכנה ד"ה חולה מאכילין.

להלן ל. "שנים אומרים זכאי... איכא בינייהו".

חו"מ סי' כה ס"ב בהגהה בשם מהרי"ק שורש מ"א.

מ"מ הל' אישות כ"ז הי"ב.

שער המשפט סי' יח ס"א.

קצוה"ח סי' לו ס"ק ז'.