שיעור כללי / תשל"ו דף מס' 11

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ה:)

בעניין תלמיד אל יורה במקום רבו וסמיכה הנהוגה בימינו (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיה ה.; עירובין סב: "ואמר ר' יהודה... משל היה". [ירושלמי שביעית פ"ו ה"א - "רבי הוה בעכו... מן ההיא שעתה לא הורי"].

ב. תד"ה אלא; עירובין סב: תד"ה רב חסדא [תמצית דבריו בתוס' רא"ש אצלינו ד"ה אלא]; חי' הרשב"א [וריטב"א] בעירובין , או שו"ת
הרשב"א ח"א סי' קיא; חי' הר"ן כאן ד"ה באותה שעה.

ג. רמב"ם הל' ת"ת פ"ה הל' א-ג, ט.

ד. שו"ת הריב"ש סי' רעא ד"ה תחילת.