שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 10

מסכת סנהדרין, פרק ראשון

בעניין לא תהא שמיעה גדולה מראיה (הרב עמיטל)

ר"ה כ"ה: משנה וגמ' 'ראוהו בי"ד'.

שם תוד"ה 'כגון' וחי' הרשב"א (הוצ' מ. הרב קוק) ד"ה 'ואוקמינא'

ב"ק צ: "למימרא... למיעבד דינא נינהו", שם תוד"ה 'כגון', שם רשב"א ד"ה 'למימרא'

מ "ותמוה לו..." עד "אינו בדין", שם מהרש"א ד"ה 'כגון'.

ב"ב קי"ג: "תני רבב"ח קמיה דר"נ... קאימנא", שם תוד"ה 'אבל בלילה' עד 'דווקא עד המעיד'

להלן ט. תוד"ה 'בזמן' מ "וכן לענין אין עד נעשה דיין..."

להלן ע"ח. "אמר רבא ההורג את הטריפה..."

ב"ק קי"ב. "ת"ר והשיב את הגזילה... דאית לו חזקה דאבוה"

שם שטמ"ק ד"ה 'וז"ל הראב"ד' בא"ד "והשתא קשיא... לא קפיד"

נתיבות חו"מ סי' ל"ו ס"ק י' ד"ה 'ועתה' בא"ד "ולפי"ז נראה... וה"ה אם דנים מטעם ראיה"

קצות סי' ז' ס"ק ד', נתיבות שם ס"ק ג'

טורי אבן על ר"ה כ"ה ב'אבני שהם' ד"ה 'אר"ז כגון' עד "וראיתו לר"ן"