שיעור / תשל"ו דף מס' 9

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ג:-ה.)

בעניין דיינים (הרב ליכטנשטיין)

א) מנין שלשה דיינים בדיני ממונות - הסוגיא ג: ; תוספתא פ"א ה"א ; מכילתא משפטים, פ' טו ד"ה עד ; ירושלמי על אתר, עד "הרי חמישה"
[ ויעויין בפי' הרידב"ז על אתר וב"יפה עינים"]

ב) מקומות בהם פחות מג' דיינים -

1) פרוזבול וביטול הגט - גיטין לב: "בראשונה... וחתמי דיינים", ובתוד"ה ורב נחמן, ובר"ן על הרי"ף שם ד"ה בפני (טז: באלפס).

2) קיום שטרות - ריטב"א כתובות כא: ד"ה וש"מ.

ג) פחות מג' בכל ד"מ - הסוגיא ג. ; ה: תוד"ה שנים ; ג. תוד"ה לרבא ; (מרדכי סי' תרעח) ; בה"ג הלכות הדיינין, "אמר שמואל... למימרא
בשמואל" (בהוצ' טרויב. קיג:, באמצע הטור הראשון) ; [ מקור הבה"ג בשאילתות, שאילתא נח, "ברם צריך... דהלכתא כשמואל", ויעויין בהעמק
שאלה, ס"ק יד] ; ירושלמי, על אתר "שמואל אמר... אין דיניהן דין" ; ברכות פ"ז ה"א, "רבינו אבא בשם רב הונא... אין דינן דין" ; רמב"ם פ"ב
הל' סנהדרין הל' י - יא ; חי' הר"ן על זה, ג. ד"ה ולענין הלכה ; שו"ע חו"מ סי' ג' ס"א ובש"ך ס"ק א' ; קצוה"ח, ס"ק א - ב ונתה"מ ס"ק א
רמב"ם פי"ג הל' אסורי ביאה הל' ז' [ויש להשוות אור זרוע סי' תשמה "וכי תימא לבעי... שיודע להקרות סגי" (קו. מדפי הספר, בסוף העמוד).

ד) יחיד מומחה -

1) יסוד הדין - הסוגיא ד: - ה. וברש"י ותוס' על אתר ; חי' הרמב"ן ד"ה והרי יודע ; יד רמה ג. סוף ד"ה ומקשינן ; אוצר הגאונים סי' נג,
"דטעמא מאי... להכין"

2) הגדרת מומחה לרבים - אוצר הגאונים שם ; רמב"ן שם (בסוף) ; תוד"ה מומחה ; פיה"מ להרמב"ם על אתר ובבכורות, פ"ד מ"ג (ויש לעיין
בהוצ' קאפח).

ויש להשוות פ"ב הל' סנהדרין הל' יא ; חי' הר"ן ה. ד"ה ואם ; בכורות לו: תוד"ה במקום פסק ח.

3) היקף ותוקף סמכותו - רמב"ם הנ"ל ופ"ה הל' יח ; ר"ה כח: "אמאי... לכם" ; רשב"א בבא קמא צ: ד"ה למימרא, "ותמיה... אינו בדין" ;
שטמ"ק כתובות כא: ד"ה ושאני (עד "להצטרף עמו") ; אוצר הגאונים שם ; יד רמה ה. ד"ה ת"ר.

ה) תוספת דיינין-רמב"ם פ"ב הל' סנהדרין הל' יג ; רמב"ן עה"ת דברים א : יב.

ו) אין בי"ד שקול - הסוגיא ג: ; רבינו יונה סוף ד"ה מוקי, "ואיכא דבעי וכו'" ; להלן יז. "מניין להביא... לא שמעינן ליה" ; [ רמב"ם פ"ח
הל' סנהדרין הל' ב' ובראב"ד שם ; פ"ט ה"ב ] ; יבמות קא. תוד"ה ואין ; ערכין יט: תוד"ה או ; ריטב"א (נדפס בחי' הרשב"א) מגילה כג:.

ז) נטילת רשות מריש גלותא (רשימה ארעית) - הסוגיא ה. (ויש לעיין בספק הסוגיא לגבי יחיד מומחה) ; פיה"מ להרמב"ם, בכורות פ"ד מ"י
; רמב"ם פ"ד הל' סנהדרין הל' יג - טו ; יד רמה ה. ד"ה אמר רב ; תוד"ה נקיטנא ; רבינו יונה ד"ה אבא ; מאירי ד"ה יש (עמ' 13) ; כסף משנה פ"ד
הל' סנהדרין הל' יג.