שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 8

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ג.)

בעניין אזלינן בתר רובא בממון ובנפשות (הרב ליכטנשטיין)

א. סנהדרין ג. "ור' יאשיה בשאר... לא כל שכן".

ב. חולין י"א. "מנא הא מילתא... וקטנה מנלן" ; שם י"א: "רב כהנא אמר... אין נהרגין".

ג. נסהדרין ס"ט. "אמרוה קמיה... דקבלוה עילויה".

ד. בבא בתרא צ"ב. "אתמר המוכר... בבמונא לא" (עדיף עד צ"ג: "ואמרו לו") ; ריטב"א

שם "ומיהו דעת... בתר רובא" (עדיף עד "בזביני דילמא").

ה. סנהדרין ג: תוד"ה 'דייני' ; בבא קמא כ"ז: תוד"ה 'קמ"ל' ; מאירי בבבא בבתרא צ"ג.

ד"ה 'יש מי שהקשה'.

ו. שב שמעתתא, שמעתתא ד' פרקים ו', [ז'], ח' ; רמב"ם פי"ג מהל' שגגות הל' ב' (המחצית השניה).

ז. כתובות ט"ו: "גופא מצא בה... על מחצה ישראל" ; שם "אם רוב ישראל... לכון",

ובתוד"ה 'להחזיר' ; תרומת הדשן ס' שי"ד "וא"ת והא קי"ל... בפשיטות" ; רמב"ם פט"ו

מהל' איסורי ביאה הל' כ"ו, ובמגיד משנה (בסוף) "ויש לדקדק... נ"ל" ; שם הל' כ"ז ובראב"ד.

ח. רמב"ן במלחמות, חולין ג: (מדפי הרי"ף) "וכן מצינו... כנגדו"

ט. רמב"ם פט"ז מהל' מכירה הל' ה' ; פכ"ה מהל' סנהדרין הל' א'-ב' ; שם פכ"ד הל' א'.