שיעור / תשל"ו דף מס' 7

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ב:-ג.)

בעניין מומחין והדיוטות (הרב ליכטנשטיין)

א) הגדרת הודאות והלואות לעומת גזילות וחבלות -

1) מדאורייתא - חי' הר"ן ב., ד"ה מתני', עד "נפרש בס"ד" ; ויש להשוות רש"י ב. ד"ה גזילות וד"ה חבלות.

2) מדרבנן - תלוי במחלוקת הראשונים בפירוש הסוגיא ; יעויין במצויין להלן ב:2 (דיון נרחב בזה בהעמק שאלה, שאילתא נח, ס"ב).

ב) הכשר הדיוטות מדרבנן -

1) יסוד ההכשר - הסוגיא על אתר ; גיטין פח: "אביי אשכחיה...שליחותייהו" ; בבא קמא פד. "ההוא תורא דאלם... דמועדין מתחילתן
נינהו".

2) היחס שבין סוגייתנו וסוגית שליחותייהו -

א) רש"י יג: ד"ה למידן ; יד רמה "ברם צריך למידע... דייק טפי" ; רמב"ן ד"ה וכן.

ב) ג. תוד"ה שלא ; ספר הישר סי' תרנז עד "ובא"י יש לדון כך" (אור זרוע בבא קמא סי' צו - ז).

3) דין שליחותייהו -

א) תוקף וטיב השליחות - יבמות מו: תוד"ה משפט ; חי' הרמב"ן שם ד"ה שמעת ; נתיבות סי' א' סק א' ; גיטין פח: תוד"ה במילתא ; שו"ת
הריב"ש סי' רסח בעיקר "דודאי מה שהב"ד... בלא סמיכה" (להתמצות בדבריו, יש לקרוא אף תורף השאלה).

ב) ביחס לאילו תחומים נאמר שליחותיהו - בבא קמא פד. שם ; רמב"ם פ"ה הל' סנהדרין הל' ח - טז ; אור זרוע בבא קמא סי' שכה ; חו"מ
סי' א' סעיפים א' - ד'.

ג) דרכי פעולה במקום שלא נאמר שליחותייהו -

1) תפיסת בעל דבר - בבא קמא טו: "והשתא דאמרת... בביתך" ; תוד"ה ואי רא"ש שם סי' כ' (דברי הראב"ד וברמב"ן בהם דן הרא"ש יש
למצוא בדבריהם על הרי"ף, סוף פ"ג דכתובות (יד: באלפס) ; בראב"ד, "הלכך הלכה דפסיקו וכו', וברמב"ן ד"ה ולענין ; ויש גם דיון בזה
בקצוה"ח סי' א' ס"ק ו' ובישועות ישראל סי' א' סעיפים ה' - ז').

2) על ידי לחץ בי"ד - אוצר הגאונים סי' מה ; אוצר הגאונים על כתובות עמוד 99‎-104 ; רי"ף בבא קמא (ל:באלפס), "מנהג שתי ישיבות...
איפייס" (אור זרוע סי' שכז - שכט) ; רמב"ם פ"ה הל' סנהדרין הל' יז ; רא"ש בבא קמא פ"ח ס"ב "כתב רב אלפס... לאותו שיעור".

3) קנסות שניתן לקנוס בלא סמוכים - בבא קמא צו: "ההוא גברא דגזל פדנא... דאיקנסיה" ; רי"ף על אתר והשגת רבינו אפרים עליו ; רא"ש
גיטין פ"ד סימן מא

ד) טיב ההדיוטות שהוכשרו לדון - טור סי' ג' עד "פסולים לדינא" (ובב"ח שם) ; חי' הר"ן ג. ד"ה אי אפשר ; (קצוה"ח סי' לו ס"ק
ז' ; סנהדרי גדולה בכרך רבינו יונתן מלוניל עמ' רפג-ז, רפט - רצב).