שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 6

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ב:)

בעניין כפיה על מצוות (הרב עמיטל)

סנהדרין ב: תוד"ה 'ליבעי'

כתובות פ"ו. "א"ל רב כהנא לרב פפא"

שטמ"ק שם, ד"ה 'לדידך' בשם תלמידי רבינו יונה ובשם הריטב"א והרא"ה.

חולין ק"י: 'אדהכי...'

חולין קל"ב. "אמר רבה בר רב שילא... בלא אתרייתא"

שם חידושי הר"ן ד"ה 'בד"א'

גיטין פ"ח: "אביי אשכחיה..."

ב"ק כ"ח. "ת"ש מנין לנרצע... איסורא"

רמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"א ה"ד

רמב"ם הל' מתנות עניים פ"ז ה"י

פיה"מ לרמב"ם כתובות פ"ד על המשנה דף מ"ט

פיה"מ לרמב"ם סנהדרין פ"ח על המשנה בדף ע"ג.

יראים סימן קס"ד "בא"ד ואם אינו רוצה המלווה... שכיחא היא"

שו"ע יורה דעה סימן קס"א סעיף ה'

קצה"ח סימן ג' ס"ק א'

שם משובב נתיבות ד"ה 'עוד שם' עד "מאי שנא"

מנחת חנוך סוף מצווה ח' אות י' ד"ה 'והנה' וד"ה 'ואין' וד"ה 'זה'

מנחת חנוך מצווה תקנ"ז אות כ'

אור שמח הל' ממרים פ"ד הל' ג' ד"ה 'ויש להסתפק'