שיעור כללי / תשנ"ז דף מס' 5

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ב:)

בעניין בית דין של כ"ג (הרב ליכטנשטיין)

א. "דיני נפשות ... מיתתן בעשרים ושלושה" ; "ומנין לקטנה ... הרי כאן עשרים ושלושה" ;

רמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין ה"ג ; ירושלמי סנהדרין פ"א ה"ד עד "אף כאן י' "

ספרי מסעי "והוא לא אויב ... שלשום".

ב. ב: תוד"ה דברי הכל מ"וא"ת כי היכי ... יהיה לכם" ; תוס' הרא"ש ג. ד"ה שנאמר "וע"יל ...

הדיינין"(בסופו) [ירושלמי ריש פרקין עד הרי חמשה].

ג. פ"ח: "תניא אמר ר' יוסי ... בכל עיירות ישראל" ; תןספתא פ"ז ה"א עד "שיהו שם עשרים

ושלושה" [ובמקביל, תוספתא חגיגה פ"ב ה"ד, וירושלמי סנהדרין פ"א ה"ה] ; רמב"ם פ"א

מהל' סנהדרין הל' ג'.

ד. מ. "אם מצאו לו זכות ... דברי המזכין" ; מ"ב. "לא ראו ... ושלושה".

ה. רמב"ן עה"ת דברים ט"ז, י"ח ; שם י"ז, ד ; סנהדרין י"ז: "כל עיר שאין ... סנהדרי" ובחי'

הר"ן ד"ה כל עיר.

ו. רמב"ם פ"ב מהל' סנהדרין הל' א' [והל' ז'].

ז. סנהדרין ח. "וחכמים אומרים ... מיהא דיני ממונות" ; רמב"ם פ"ה מהל' סנהדרין הל' ג' ;

פ"ג מהל' נערה בתולה הל' ג'.