שיעור / תשל"ו דף מס' 2

מסכת סנהדרין, פרק ראשון (ב.)

פתיחה בעניין מצות מינוי דיינים (הרב ליכטנשטיין)

א) ראשית, יש ללמוד הפסוקים הכרוכים בנושא, עם מדרשי ההלכה, רש"י והרמב"ן על אתר ; שמות פרק יח פס' יג - כז ; פרק כא פס' א' ;
פרק כד פס' יד ; ויקרא פרק יט פס' טו ; במדבר פרק יא פס' טז - יז ; דברים פרק טז פס' יח- כ.

ב) סנהדרין טז: "ת"ר מנין שמעמידין... את שבטו" ; מכות ז. "סנהדרין נוהגת... בכל עיר ועיר" ; ירושלמי על המשנה שם, עד "לשבטיך".

רמב"ם פ"א הל' סנהדרין הל' א' - ב' ובכסף משנה שם ; רמב"ן על התורה דברים פרק טז פס' יח ; (מאירי מכות ז. ד"ה ואף) ; ויש
להשוות סנהדרין נו: "דינין בני נח איפקוד... ובכל עיר ועיר" ; רמב"ם פ"ט הל' מלכים הי"ד ; (רמב"ן על התורה בראשית פרק לד פס' יג) ; ריטב"א
מכות ז. ד"ה ואי.

ג) ספר המצוות להרמב"ם, מ"ע קעו ; (ספר החינוך מצוה תעא) ; בה"ג תחילת מנין הפרשיות (בסוף מנין המצוות שבהקדמתו) ; ספר
המצוות לרס"ג, פרשה א' (ובפירוש רי"פ פערלא).