שיעור פתיחה / תשנ"ז דף מס' 1

מסכת סנהדרין, פרק ראשון

פתיחה (הרב עמיטל)

רמב"ן עה"ת שמות כ"א, א ודברים ט"ז, יח

סנהדרין ב:-ג. "אטו גזלות... אית ליה דשמואל"

שם תוס' ד"ה ליבעי ותוס' ד"ה ומדאורייתא

להלן דף ד סוף ע"ב "תנו רבנן... כגון אנא", שם תוס' ד"ה דן

רא"ש סי' א' וסי' ב' עד "... אמר ר"נ כגון אנא"

רמב"ם הלכות סנהדרין פ"ב ה"י והי"א, ופ"ד הל' א-ח, ופ"ה הי"ח

ספר המצוות מצוה קע"ו

טור חו"מ סי' ג' אות ח' "כתב הרמב"ם..."

נדרים עח. גמ' "בפרשת נדרים... למאי הלכתא", ר"ן ד"ה ביחיד

פי' הרא"ש שם ד"ה להכשיר

יבמות מו: "אר"י גר וכו'..."

חידושי הרמב"ן שם ד"ה שמעת