שיעור / תשנ"ה דף מס' 72

 

מסכת פסחים, פרק חמישי (סד.-סה.)

 

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

שלוש כתות רמב"ם ק"פ א', ט-יא; תוספתא ד', ט; ח', ג; צה. תד"ה מה.   א.
הלל צה. מש'; צה: הראשון... ואין אומרים הלל; רש"י; תד"ה קראו; תוספתא ד', ט ובתוספתא כפשוטה
שורה 67.
  ב.
תקעו וכו' מש' סוכה נג:.   ג.
שחיטה בזר יומא כו: תנא הפשיטו... על השחיטה שכשרה בזר; תד"ה והקריבו; זבחים יד: רבא ורב
יוסף... אפילו לרבי שמעון; תד"ה הג"ה.
  ד.
[הולכה שלא ברגל זבחים יד: איבעיא להו... כי פליגי בהו לכה רבתי; תד"ה איבעיא להו; רמב"ם
פסוה"מ י"ג, ט ובראב"ד].
  ה.
ברב עם הדרת מלך ברכות נג. ת"ר היו יושבין... בית המדרש; שו"ע או"ח ח', ה; יומא ע. הרואה כהן
גדול... מלך.
  ו.
אין מעבירין על המצות יומא לג. ודישון מזבח הפנימי... לטוטפתא; מנחות סד: מצות העומר... על
המצות.
  ז.