שיעור / תשנ"ה דף מס' 71

 

מסכת פסחים, פרק חמישי (נט:-ס)

 

הקדמה לעניין לשמה בקדשים (הרב ליכטנשטיין)

 

ויקרא א', ג-ד; ז', ח (יח?); י"ט, ה-ח וברש"י ותו"כ [הברייתות העיקריות מצויות בגמרות המצויינות
להלן].
  א.
זבחים מו: לשם ששה... והיה העולם.   ב.
משניות: זבחים א', א-ב,ד; ב', ב-ה; ג', ו; מנחות א', א,ג-ד; ג', א.   ג.
זבחים ד. מנלן דבעינן זביחה לשמה... לכפר קאמר (עדיף עד ה. ...מוצא שפתיך); יג. הפסח והחטאת...
להקטיר אימורין למחר.
  ד.
זבחים ב. למה לי... דמיפסל ביה; תד"ה הא.   ה.
זבחים כט. ת"ר ואם האכל יאכל... לרקין עליו.   ו.
רמב"ם פסוה"מ י"ח, א-ב; השגת הרמב"ן על סהמ"צ ל"ת שהושמט ד'.   ז.
רמב"ם פסוה"מ פי"ג; ט"ו, א-ה; ט"ז, א-ו.   ח.
רמב"ם מעה"ק ד', י-יא; [גרי"ז שם].   ט.